نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 57153-165، ارومیه ـ ایران

2 بخش فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 1177، ارومیه ـ ایران

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 57153-165، ارومیه ـمجتمع پژوهشی بناب، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 196-56515، بناب ـ ایران ایران

چکیده

میدانهای الکترومغناطیسی اثرهای متفاوتی بر موجودات زنده دارند. فاکتورهای خونی و تغییرات آنزیمی از جمله این اثرها می‌باشند. این اثرها به شدت میدان الکترومغناطیسی و مدت قرارگرفتن در این میدان بستگی دارند. در این تحقیق میزان تغییر در آنزیم‌های کبدی SGPT و SGOT در 36 خوکچة هندی نر بالغ که به 6 گروه تقسیم شده بودند اندازه‌گیری شد. گروه A به عنوان گروه کنترل در میدان الکترومغناطیسی خاموش به مدت پنج روز هر روز دو ساعت، گروه B در میدانی به شدت 0.013  میکروتسلا با فرکانس 5 هرتز در همین مدت، گروه C ‌در میدانی به شدت 0.207  میکروتسلا با فرکانس 50 هرتز در شرایط زمانی مشابه، گروه D چهار ساعت در روز برای پنج روز در میدانی به شدت 0.013  میکروتسلا با فرکانس 5 هرتز، گروه E ‌در میدانی به شدت 0.207  میکروتسلا با فرکانس 50 هرتز مشابه شرایط زمانی گروه D ، و گروه F‌ به عنوان گروه کنترل، چهار ساعت در روز به مدت پنج روز در میدان خاموش قرار گرفتند. خون خوکچه‌های هندی بعد از پنج روز آزمایش شد و آنالیز داده‌ها با تست تشخیصی دانت و واریانس یک طرفه نشان داد تفاوت معنی‌داری بین گروه کنترل و گروه آزمایش وجود دارد به طوری که SGOT و SGPT در هر دو کاهش یافته بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Liver Enzymes in Guinea Pig

نویسندگان [English]

 • S Zare 1
 • H Hayatgeiby 2
 • S Alivandy Farkhad 3
 • A Tagizadeh 1

چکیده [English]

Electromagnetic field has various effects on living organisms such as blood composition or enzymatic changes. The effects depend on the electromagnetic intensity and the time of exposure. This study has been carried out to measure the variations of liver enzymes SGOT and SGPT Levels in 36 adult male, Guinea Pigs, that have been divided into 6 groups. Group A, as the control, exposed to nil electromagnetic field for two hours per day for 5 days. Group B, exposed to 0.013 micro T in 5 Hz for the same period. Group C, exposed to 0.207 micro T in 50 Hz in the similar condition. Group D, exposed for four hours per day for 5 days in 0.013 micro T in 5Hz. Group E, tested in 0.207 micro T in 50 Hz as the group D. Group F, used as the controlled group exposed for four hours per day in nil electromagnetic field. Blood of the Guinea pigs were analysed after 5 days. The results have shown significant differences among different groups, regarding the SGOT and SGPT when compared with those of the controlled group. Statistically, they are meaningful when measured by Dunnett test indicating a significant difference between the controlled group and the tested group, soas the SGOT and SGPT have decreased in both cases. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electromagnetic Field
 • Liver Enzymes
 • Biological Radiation Effects
 1. رادیویی و مایکروویو بر انسان،“ طب نظامی، شماره 3، صفحات 79-73 (1380).                       

   

 2.  

   

  Rat

   

   

  ج. سلیمانی‌راد، ف. دیبازر،”بررسی اثرات میدان الکترومغناطیسی بر فرایند اسپرماتوژنزدر       ،“ مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال سی ‌و یکم، شماره 36، صفحه 55 (1380).                 

   

 3. ا. بهاءالدینی، م. منصفی، ”مطالعه تأثیر میدان الکترومغناطیسی بر تغییرات غلظت گنادوتروپین‌ها و استروئیدهای جنسی در مراحل مختلف سیکل استروس در موش صحرایی ماده بالغ،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، صفحه 32 (1381).                  

   

 4. J. Mercola, “Creative's health news. electromagnetic fields exert effects on and through hormones,” Janet Raloff Science News January, 10, 29-31 (1998).

   

 5. R.G. Stevens, “Biologically based epidemiological studies of electric power and cancer,” Environmental Health Perspectives Supplements. 101 (1993).

   

 6. S.H. Moolgavkar, “Day. Two-stage Model For Carcinogenesis: epidemiology of breast cancer in Females,” J. natl cancer Inst, 65:559-569 (1980).

   

 7. O. Blask, “The emerging role of the pineal gland and melatonin in orcogenesis. In: extremely low Frequency electromagnetic fields,” 319-335, (1990).

   

 8. C.A. Burtis and E.R. Ashwood, “Tietz text book of clinical chemistry,” 790-791 (1994).

   

 9.  

   

  30

   

   

  H. Lai, “Genetic effects of nonionizing electromagnetic fields,” paper presented at the International Workshop on Biological Effects of Ionizing Radiation, Electromagnetic Fields and Chemical Toxic Agents in Sinaia, Romania, October 2-6 (2001).

   

 10. G. Demsia, “Effect of 910 MHz electromagnetic field on rat bone marrow,” Scientific World Journal, 2, 48-54 (2004).

   

 11. R. Vesna, “The effect of extremely low-frequency electromagnetic fields on skin and thyroid amine-and peptide-containing cells in rats,” Science Direct Journal, 99 (3), 369-377, (2005).

   

 12. س. علی‌وندی‌فرخاد، ”تغییرات هورمونی، آنزیمی و بافتی تحت تأثیر میدانهای الکترومغناطیس در خوکچه هندی نر،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، صفحه 52 (1385).                   

   

 13. K. Boguslaw, “Effect of electromagnetic field on serum biochemical parameters in steelworkers,” Journal of Occupational Health. 41,177-180 (1999).

   

 14. Z. Forgacs, “Effects of whole-body 50-HZ magnetic field exposure on mouse leydig cells,” The Scientific World Journal, 4 (2), 83-90 (2004).

   

 15. P. Tarantion, “Post-continuous whole body exposure of rabbits to 650 MHZ electromagnetic fields: effects on liver, spleen and brain,” Radiat Environ Biophysic 44, 51-59 (2005).

   

 16. A. Azza, “Histological, ultrastractural and immunohistochemical studies of the low frequency electramagnetic field effect on thymus, spleen and liver of Albino Swiss Mice,” Pakistan Journal of Biological sciences 5(9), 931-937 (2002).