نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی هسته‌ای، پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

2 گروه بیوتکنولوژی هسته‌ای، پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایراگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء، تهران ـ ایرانن

چکیده

کاربرد Re-188 و Re-186 در پزشکی هسته‌ای به منظور درمان سرطان از سال 2000 به بعد اهمیت بسیار زیادی یافته است. بررسی‌ها نشان داده است که برخلاف فلزات دیگر تاکنون هیچ گزارش علمی دربارة جداسازی رنیوم به وسیلة جذب زیستی، در مراجع معتبر علمی مشاهده نشده است. در این کار پژوهشی توان جذب رنیوم توسط باکتری جدید Bacillus sp. MGG-83، به طور مداوم در اِرلن مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینة جذب مشخص شد. در بررسی اثر pH مشخص شد که pH بهینه جذب برای رنیوم برابر با 2 بوده و دمای بهینه جذب، ºC40-35 بدست آمد. جذب رنیوم با افزایش غلظت آن در محیط افزایش یافت، بطوریکه در غلظت 250 میلی‌گرم برلیتر مقدار جذب برابر با 146.3  میلی‌گرم برای هر گرم وزن خشک باکتری بود. جذب رنیوم در 5 دقیقه اول مجاورت، سریع بود و در ادامة جذب، روند کندی از خود نشان داد. کاهش در مقدار V/X0 باعث افزایش جذب رنیوم شد که این پدیده به علت افزایش محل‌های سطحی اتصال است. در بررسی استفاده از اثر عوامل رهاساز، مشخص گردید دفع رنیوم که توسط محلول 0.1  مولار هیدروکسید سدیوم در دمای ºC25 صورت گرفت، 55% رنیوم جذب شده از توده سلولی رها شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biosorption of Rhenium by New Strain of Bacillus sp. MGG-83

نویسندگان [English]

 • S Ghorbanzadeh Mashkani 1
 • P Tajer Mohammad Ghazvini 2
 • H Ghafourian 1
 • M.A Ahmadi 1

چکیده [English]

One of the most important application of rhenium is its use in nuclear medicine.The recovery of rhenium via biosorption by micro-organisms, in contrast to other methods, has not been investigated yet. In the present study the biosorption of rhenium on Bacillus sp. MGG-83 in a batch of stirred system is reported, and its optimum condition has been determined. The optimum pH-value of the medium was found to be 2 for rhenium. The maximum biosorption of rhenium was obtained at a temperature between 35–40 0C. The rhenium take up increases by increasing the rhenium concentration, and for 250 mg/l the take up was 146.3 mg/g dry wt. The uptake of rhenium within 5 min of incubation is relatively rapid and the continuation of absorption behaves slowly thereafter. The reduction in the V/X0value causes an increase of the adsorbed rhenium and that is due to the increase of the adsorption surface area. The desorption of rhenium which has been carried out with 0.1 M sodium hydroxide at 25 0C was 55%. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bacillus
 • Absorption
 • Bioadsorbents
 • Sorptive Properties
 • Rhenium
 • Microorganisms
 • Desorption
 • Bacillus sp. MGG-83
 1. J. Vucina and R. Han, “Production and therapeutic use of rhenium-186, 188 the future of radionuclides,” Med Pregl. 56, 362-365 (2003).

   

 2. م. قربانی، ”دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی اقتصادی ایران،“ چاپ اول، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدن کشور (1381).                   

   

 3. A.I. Zouboulis, M.X. Loukidou, K.A. Matis, “Biosorption of toxic metals from aqueous solutions by bacteria strains isolated from metal-polluted soils,” Process Biochemistry. 39, 909-916 (2004).

   

 4. B. Volesky, “Biosorbent Materials,” Biotechnol. Bioeng. Symp. 16, 121-126 (1986).

   

 5. T. Pumpel and K.M. Paknikar, “Bioremediation technology for metal containing waste water using metabolically active microorganisms,” Advance in microbiology, 48, 135-169(2001).

   

 6.  

   

  Bacillus sp. MGG-83

   

   

  س. قربانزاده‌مشکانی، ”جداسازی باکتری                                   از از تالاب انزلی و تعیین قدرت جذب تنگستن،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی (1383).                                             

   

 7. A. Lopez, N. Lazano, J.M. Priego, A.M. Marqus, “Effect of pH on the biosorption of Nickel and other heavy metals by Pseudomonas fluoresces 4F39,” J. Industerial. Microbiol & Biotechnol. 24, 146-151 (2000).

   

 8. N. Goyal, S.C. Jain, U.C. Banerjee, “Comparative studies on the microbial adsorption of heavy metals,” Advances in Environmental Research. 7, 311–319 (2003).