نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

اندازه‌گیری شار نوترون، با روش فعال‌سازی با نوترون بوسیلة پولکهای مس و نیکل انجام گرفته است. با پرتودهی پولک مس و نیکل، ایزوتوپ‌های Cu62، Ni57 از طریق دو واکنش Cu62 (n,2n)2Cu63، Ni57 (n,2n)2Ni58 به ترتیب با نیمه‌عمرهای 9.74 دقیقه و ٣٦ ساعت تولید می‌شوند. انرژی پرتوهای گامای ساطع شده در این واکنشها بترتیب keV٥١١ و keV١٣٧٧ است. با اندازه‌گیری میزان آکتیویته هر پولک در مـدت پـرتـودهـی، شـار نـوتـرون حساب شـده است. ایـن شـار از واکنش D-T و بـا جـریـان دوتـرون μΑ٦٠ بـا استفاده از پولک مس، بـرابـر
2.64×107±3%n/s  بر روی هدف بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of 14.8 MeV Neutron Flux of a Neutron Generator Using Neutron Activation Technique

نویسندگان [English]

 • S Kashian
 • J Rahighi
 • M Azizi Shamami
 • H Ghods

چکیده [English]

Fast neutron flux (14.8 MeV) of a neutron generator has been measured by activation technique. The measurements performed using Cu and Ni threshold detectors. 62Cu and 57Ni were produced through 63Cu (n, 2n) 62Cu and 58Ni (n, 2n)57Ni reactions. They decay by emitting 511 keV and 1377 keV gamma rays, respectively. The half life of 62Cu is 9.74min and that of 57 Ni is 36 hours. The flux of neutron has been calculated by measuring the activity after the irradiation time. Gamma spectroscopy of the activated foils was performed using a HPGe detector. By employing this technique the neutron flux of 2.64×107±3%n/s was obtained for 60 μΑ deuteron of 110 keV energy, bombarding a solid target of 3H. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neutron Generator
 • Neutron Flux
 • Threshold Detectors
 1. 1.     کوهی مقدم، دکتر محمدهادی هادی‌زاده‌یزدی، ”اندازه‌گیری و آشکارسازی تـابش‌هــای هستــه‌ای،“ نـاشـر کتـابستـان مشهـد، صفحـات 633-628، 635، 654-647 (1371).                                                                                           

 

 1. 2.    ک.اچ. بکرتس، مترجمین دکتر علی پذیرنده، دکتر علی افشار بکشلو، ”فیزیک نوترون،“ ناشر دانشگاه تهران، صفحات 134-469، 129-492 (1352).                                                             

 

 1. 3.    Marion, Fowler, “Fast Neutron Physics,” Part 1, New York, 647, 662-668, 690-692 (1960).

 

 1. 4.    Glenn F. Knoll, “Radiation detection and measurement, 2nd edition,” Vol. I, II, John Willey & Sons, 324, 327-328, 703-710 (1978).

 

 

 1. 5.    Kuijpers. R. Herzing, P.Cloth, D. Filges, Hecker, “On the determination of fast neutron spectra with activation techniques,” It’s application in a fusion reactor blanket model, Nuclear Instrument and Method, 144-215 (1975).

 

 1. 6.    J. Csikai, “CRC handbook of fast neutron generators,” John Willey & Sons, 5,74-76, 94-96 (1987).

 

 1. 7.     International Atomic Energy Agency, “Handbook on nuclear activation data,” Vienna, 347-353 (1987).

 

 1. 8.    Richard B. Fireston, “Table of Isotopes, 8th edition,” Vol. I,II, Virginia S. Shirley, 255-256, 290-291(1998).