نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

چگالی عامل مهمی در تعیین محدوده تغییرات خواص فیزیکی گرافیت است. تخلخل در گرافیت، چگالی قطعات آن را تحت تأثیر قرار داده و از نظر ریاضی رابطه معکوس بین تخلخل و چگالی وجود دارد. تخلخل یا بطور ذاتی در ساختار مواد خام اولیه وجود دارد و یا حاصل خروج مواد فرار از این قطعات در حین فرایندهای عملیات حرارتی تولید گرافیت است. استفاده از دستگاههایی مانند تخلخل‌سنج گازی و جیوه ای به عنوان روشهای مستقیم، در مقابل محاسبه از طریق اندازه‌گیری چگالی حجمی و پیکنومتری به عنوان روشهای غیرمستقیم جهت تعیین درصد تخلخل شناخته می شوند. در این تحقیق با استفاده از اندازه‌گیری انواع چگالی، تخلخل در قطعات گرافیت ساخته شده در پروژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consideration and Study of Indirect Method for Determination of the Percentage of Porosity with Utilizing Variety of Densities in the Structure of Graphite

نویسندگان [English]

 • F Ahari Hashemi
 • S Fatoorehchian

چکیده [English]

Density has an important role in determining the variation limit of the physical properties of graphite. The density of the graphite is inversely proportional to its porosity. The porosity is produced in the structure of graphite due to the escape of volatile from the raw materials through thermal treatment during the fabrication process. There are direct and indirect methods for the measurement of porosity in the structure of graphite. Mercury and gas porosimetry are considered as direct methods, whereas the indirect method is based on bulk and picnometry density measurements. In this research work, by the use of  different types of density, the pore production in the fabricated graphite has been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Graphite
 • Porosity
 • Density
 • Mercury Porosimetry
 • Gas Porosimetry
 1. 1.    بررسی اثرهای چگال‌سازی گرافیت با قیر قطران زغال‌سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن، نشریه علمی سازمان انرژی اتمی ایران، شماره 27 (1382).          

 

 1. 2.    S.J. Gregg and K.S. Sing, “Adsorption, Surface Area and Porosity,” Academic press (1982).

 

 1. 3.    A.E. Scheidegger, “The physics of flow through porous media,” New York (1957).

 

 1. 4.    W. Della, K. Koizlik, H. Nickel, “Graphitic materials for use in nuclear reactors,” part 2, Karl Thieving AG (1983).

 

 1. 5.     R.E. Nightingale, “Nuclear graphite,” Academic press (1962).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6.    E.P. Barrett, L.G. Joyner, P.P. Halena, “J. Am. Chem. Soc,” 73, 373 (1951).

 

 1. 7.    س. فتوره‌چیان، ف. اهری‌هاشمی، ش. احمدی، تحلیل رابطه تجربی بین مدل دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته‌ای، نشریه علمی سازمان انرژی اتمی ایران، شماره 24 (1380).                                                                              

 

GOST و ASTM

 

ف. اهری‌هاشمی و ش. احمدی، ”روشهای کنترل کیفی گرافیت و   مـواد اولیـه بـراسـاس استـانـداردهـای                           ،“ مـرکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران (1376).