نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران

چکیده

در این کار پژوهشی یکی از سوشهای ویروس عامل بیماری تب برفکی FMD type A87/IRN بر روی تیره سلولی پایدار حاصل از کلیه بچه هامستر (BHK21) تکثیر یافته، سپس عیار (تیتر) ویروسی با استفاده از روش TCID50% ml/5/107 بدست آمد. پرتودهی ویروس با استفاده از دستگاه گاماسل مدل Issledovapel-PX-30 با نرخ دز 0.551  گری بر ثانیه انجام شد. دزهای مورد استفاده برای پرتودهی:
50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 10، 0 کیلوگری بودند. پرتودهی هر نمونه 6 بار تکرار شد. سپس خاصیت عفونت‌زایی و پادژنی ویروس پرتودهی شده و نمونه شاهد که با در نظر گرفتن دما در مدت پرتودهی در شرایط یکسان با نمونه‌های پرتودهی شده بودند به وسیلة روشهای کشت یاخته‌ای و آزمون ثبوت مکمل بررسی شدند. نتایج حاصل نشان داد که این ویروس از دز 40 کیلوگری به بالا خاصیت بیماریزایی خود را کاملاً از دست می‌دهد. در حالیکه خاصیت پادژنی آن تا دزهای 40 و 45 کیلوگری همچنان حفظ می‌شود. با توجه به نتایج حاصل و ترسیم نمودار دز/ پایندگی و حساب کردن فاکتور D10Value، دز بهینه حاصل از پرتو گاما برای غیرفعال‌سازی این ویروس با حفظ خاصیت پادژنی، بین kGy 44-40 تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gamma Radiation Inactivation of FMD Virus Type A87/IRN in Order to Preparation of Killed Vaccine

نویسندگان [English]

 • F Motamedi Sedeh
 • A Khorasani
 • K Shafaee
 • M Salehizadeh
 • H Fatolahi
 • K Arbabi
 • F Majd

چکیده [English]

In this research FMD virus type A87/IRN was used. The virus was multiplied on a BHK21 cell line. Then, the virus titration was detected by TCID50% (Tissue Culture Infection Dose 50%) method, and it was 107.5/ml. The FMD virus was irradiated by gamma ray from 60Co source in-4 till 4°C. The gamma cell, model Issledovapel-PX-30, with the dose rate of 0.551 Gy/sec was applied. Different doses of gamma ray were applied and 6 times were repeated for each dose. Antigenicity and infectivity of the irradiated and control virus samples were studied by Complement Fixation, and Cell Culture methods, respectivly. The dose/survival curve for the FMD virus was drawn, according to the curve and D10 Value factor (Dose of gamma ray that decrease one logarithmic cycle of virus population) was obtained, and the optimum dose for inactivation of FMDV type A87/IRN and the unalteration its antigenicity of 40-44 kGy was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vaccines
 • Viruses
 • Inactivation
 • Gamma Radiation
 • Irradiation
 • Livestock
 • Foot and Mouth Disease
 1. 1.    S.J. Barteling and J. Vreeswijk, “Developments in foot and mouth disease vaccines,” Vaccin, Vol. 9, February, 75-87, (1991).

 

 1. 2.    S. Gibbons, J. Catcott, B. Smtthcors, “Bovine medicine and surgery and herd health management,” Foot and Mouth Disease, 47-50, (1970).

 

 1. 3.    L. REED, and H. MUENCH, “A simple method of estimation fifty percent end point,” Amer, J. Hyp, 27, 493, (1938).

 

 1. 4.    J.H. Lombardo and E.E. Smolko, “A biotechnological project with a gamma radiation source of 100,000 ci,” Radiat. Phys. Chem, 35(4-6), 585-589, (1990).

 

 1. 5.    J.A. Kolmer, “Serum diagnosis by complement fixation test,” Lea and Febiger Publishers, Philadelphia, 345, (1928).

 

 1. 6.    M. Salehizadeh, “Studies on the production of specific hyperimmune antisera against type A FMD virus. Archives of Razi Institute. 41:106-111, (1990). E. Pollard. The action of ionizing radiation on viruses. Advan. Virus. Res, 2, 109-151, (1955).

 

 1. 7.    E. Pollard. “The action of ionizing radiation on viruses,” Advan. Virus. Res, 2, 109-151, (1955).

 

 1. 8.    C.D. Johnson, “Direct X-ray inactivation of the viruses, foot and mouth disease and vesicular stomatitis,” Nature, 207, 37-39, (1965).

 

 1. 9.    T. Frescura and P. Vivoli, “Studies of the foot and mouth disease virus sub-types using antigens inactivated by gamma radiations,” Zbl. Vet. Med. B, 20, 822-825, (1973).