نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرایند یزد، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد - ایران

2 دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 133-76169، کرمان - ایران

چکیده

در این طرح ابتدا نمونه‌هایی از سبزیجات و ادویه خشک انتخاب و پس از توزین دقیق، به جهت اهمیت جرم در پاسخ دستگاه EPR، تحت تابش باریکه الکترونهای MeV 10 با دُز جذبی معادل kGy10 پرتودهی شد. پس از کالیبره کردن دستگاه، پارامترهای بهینه، ویژه ماده مورد بررسی تنظیم شدند. سپس نمونه‌ها در لولة مخصوص دستگاه قرار داده شده و طیف‌های EPR نمونه‌ها تهیه شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. در مرحله نهایی، به منظور بررسی میزان پایداری رادیکالها، اندازه‌گیریها در فاصله‌های زمانی مشخص تکرار شدند. همچنین اثرهای دما و رطوبت بر تغییر پاسخ EPR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل، حاکی از کاهش میزان رادیکالهای آزاد با گذشت زمان و افت کامل آن پس از گذشت زمانی حدود دو ماه است. فرایندهای اعمال شده به هنگام استفاده از این مواد، به عنوان مثال در زمان طبخ، مانند حرارت‌دهی و افزایش رطوبت نیز موجب از بین رفتن کامل رادیکالهای آزاد در نمونه‌ها می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EPR Study of Free Radicals Stability in Dried Vegetables and Spices Induced in Disinfection Process by 10 MeV E-Beam

نویسندگان [English]

 • F Ziaie 1
 • H Lanjanian 1
 • M Barmooz 2
 • A H.Ranjbar 2

چکیده [English]

Several sets of dried vegetable and spices samples were prepared and weighed precisely due to the importance of the sample mass in EPR system response. The samples were irradiated under the 10 MeV electron beam with 10 kGy absorbed dose value. The EPR system was adjusted on the optimized EPR parameters. Then the EPR spectrums of the samples were measured. The measurements were repeated in a defined time intervals to investigate the stability amount of the free radicals. The effects of temperature and humidity on EPR response were also studied. Results were shown that the amounts of free radicals induced by radiation decrease and are eliminated after about two months. It was also obtained that the temperature and humidity which are the processes that occur upon using this materials like cooking time and increasing humidity, cause also to completely eliminate the created free radicals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • EPR method
 • radiation dose
 • free radicals stability
 • 10 MeV electron beam
 • dried vegetable
 • spices
 • temperature effect
 • humidity effect
 1. Codex Alimentarius, Vol. XV, Codex General Standard for Irradiation Foods, FAO/WHO, Rome (1984).

   

 2. “Food stuffs Deflection of Irradiated Food Containing Bone–Method by EPR Spectroscopy,” CEN/TC Final draft PrEN 1786 (1996).

   

 3.  “Foodstuffs–Deflection of Irradiated Food Containing Cellulose–Method by EPR Spectroscopy,” CEN/TC Final draft PrEN 1787  (1996).

   

 4. W. Stachowicz, “Aspects of detection of irradiated foods by EPR Spectroscopy,” Applied Magnetic Resonance, 14, 337-344, (1998).

   

 5. D.W. Thayer, “Radiation pasteurization of food,” The Science Source for Food, Agricultural, and Environmental issues, issue paper No. 7, April (1996).

 6. N.M. Atherton, “Electron spin resonance: Theory and applications,” Chichester (England), E. Horwood; New York, Halsted press (1973).

   

 7. “Handbook of electron spin resonance: data source, computer technology, relaxation, and ENDOR,” edited by Charles P. Pools, Jr. Horacio A. Farach, New York, Wiley (1983).

   

 8. C.P. Poole, “Electron spin resonance: a comprehensive treatise on experimental techniques,” 2nd Edition, New York, Wiley (1983).

   

 9. C.P. Poole, H.A. Farach, “Theory of magnetic resonance,” 2nd Edition, New York, Wiley (1987).

   

 10. J.E. Werrtz, J.R. Bolton, “Electron spin resonance: elementary theory and practical applications,” New York, McGraw-Hill (1972).