نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکدة فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز ـ ایران

چکیده

در این مقاله، ما پتانسیل موضعی معادل با پتانسیل اپتیکی کیسلینگر را به کار برده‌ایم تا سطح مقطع دیفرانسیلی برای پراکندگی کشسان پایون از هسته‌های سرب و کربن را در محدودة انرژی‌های تشدید (3،3) حساب کنیم. در این محدودة انرژی دامنة پراکندگی به انتقال فازهای مختلط اندرکنش هستک‌ها وابسته است که با درجات آزادی اسپین و ایزواسپین نیز در ارتباط هستند. برای محاسبه سطح مقطع دیفرانسیلی تقریب بورن را بکار برده‌ایم. برای این منظور لازم بوده است که تابع موج واپیچیده‌ای متفاوت با یک موج تخت فرودی  برای پایون‌ها در نظر بگیریم که دارای پارامترهای قابل تنظیم و وابسته به انرژی باشد. از برازش سطح مقطع دیفرانسیلی با نتایج تجربی در هر انرژی می‌توانیم مقادیر این پارامترها و مقادیر پارامترهای پتانسیل اپتیکی را حساب کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Complex Phase Shift Interpretation for Distorted Wave of Elastic Pion Scattering from Pb and C Nuclei

نویسنده [English]

 • R Safari

چکیده [English]

We use the equivalent local form of Kisslinger optical potential to calculate the elastic differential cross section for the scattering of pions from Pb and C nuclei with the energy near to the (3,3) resonance region. For this range of energy the scattering amplitude depends on the complex phase shifts of the pion-nucleon interaction, arising from the spin and isospin degrees of freedom. We calculate the elastic differential cross section by using Born approximation. To get the acceptable results, it is necessary to use a distorted wave function instead of the usual plane wave form for the incident pions. This wave function has adjustable energy dependent parameters. By fitting the experimental and theoretical differential cross section, we have calculated the values of the parameters of our wave function and the optical potential parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • complex phase shift
 • pions
 • nuclear scattering
 • nuclear reactions
 • meson reactions
 1. 1.    I.S. Kisslinger, “Pion-nucleus coordinate- space potential,” Phys.Rev.C 9,188-199(1974).

 

 1. 2.    M.B. Johanson and G.R. Sathler, “Characteristics of local pion-nucleus potentials that are equivalent to Kisslinger-type potentials,” Ann.Phys., 248, 134-169(1996).           

 

 1. 3.    R. Safari, “Effect  of density distribution on pion-nucleus low energy equivalent local potential,” Int. J. Compu and Numeric. Analysis and Appl. 4, No.1,71-90 (2003).

 

 1. 4.    M. Krell and T.E.O. Ericson, “Equivalent local potential for non local Kisslinger potential,” Nucl. phys.B 11, 521-527 (1969).

 

 1. 5.    R.A. Arndt, I.I. Strokovsky, R.L. Workman, “Updated analysis of pion-nucleon elastic scattering data to 2.1 GeV: The baryon spectrum,”  Phys. Rev. C 22, 2120-2130 (1995).

 

 

 

 

 

 1. 6.    C. Olmer ,D.F. Geesaman, B. Zeidman, S. Chhakravarti, T.S.H. Lee, R.l. Boudarie, R.H. Siemssen, J.F. Amann, C.L. Morris, H.A. Thiessen, G.R. Burleson, M.J. Devereux, R.E. Segel, L.W. Sewenson, “Elastic and inelastic scattering of 162MeV pions by Si , Ni, and Pb,” Phys. Rev.C 2l , 254-271 (1980).

 

 1. 7.    N.M. Hintz, X.H. Yang, M. Gazzaly, S.J. Seestrom-Morris, D.C. Cook, “Determination of Neutron and proton multipole matrix elements in Pb from pions scattering at 180 MeV,” Phys.Rev. C 45, 601- 612 (1992).

 

 1. 8.    D.F. Geesamanm, C. Olmer, Zeidman, S. Chakravarti, T.S.H. Lee, R.l. Boudarie, R.H. Siemssen, J.F. Amann, C.L. Morris, H.A. Thiessen, G.R. Burleson, M.J. Devereux, R.E. Segel, L.W. Sewenson, “Elastic and inelastic scattering of 291MeV pions by Be, Si, and Pb,” Phys. Rev. C 23, 2635-2647 (1981).

 

 1. 9.    M.M. Strenheim, E.H. Auerbach, “Pi-Carbon elastic scattering near the 33 resonance," Phys. Rev Lett. 25, 1500-1503 (1970).

 

 1. 10.              J.A. Carr, H. Mamanus, k. Stricker, “Nuclear absorption of low energy pions and the  pion- nucleus optical potential,” Phys. Rev. C 25, 952-961 (1982).

 

 1. 11.              K. Stricker, J.A. Carr, H. McManus, “Pionic atoms and low energy elastic scattering.”Phys. Rev. C 22,2043-2050 (1980).

 

 1. 12.              G. Rowe, M. Salmon, R.H. Landau, “Energy dependent phase shift analysis of pion- nucleon scattering below 400 MeV,” Phys. Rev. C 18, 584-589 (1978).