نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

چکیده

تالیوم-203 غنی‌شده بعنوان ماده اولیـه تولیـد رادیوداروی  3TlCl201، به سبب گرانی قیمت و استفـاده از مقـادیر زیـاد آن بـرای بمبـاران پروتـونی ضـروری است که در هـر مرحـله از تولیـد بازیابی و بـرای استفـاده مجـدد به چـرخه تولیـد وارد شـود. در این تحقیـق، نتـایج بدست آمده با استفـاده از ستـون رزینـی تبـادل یـونیDowex 50WX8  در ابعـاد (18 X 1.5) سانتی‌متـر و افـزایش ردیاب تالیـوم-201، بهتـرین سـرعت عبـوری محلولهـای مراحل بازیـابی را mL/Min 2 و مناسب‌ترین حجم مـورد استفـاده از محلولهـای مراحل مختـلف این جـداسازی را بـه ترتیب (HNO3 0.05 M) mL  200، (محـلول حـاوی تالیـوم-203) mL  400، (O2H) mL  100، (اسیـد سیتـریک M 0.05) mL  500، (O2H) mL  100،{(EDTA 0.5 M & pH~ 12.5)} mL  100، (O2H) mL 60 مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and Development Recuperation of Thallium-203 from Bombarded Targets of This Metal in Production of Thallium-201 Via Addition of Thallium-201 Radioisotope as a Tracer

نویسنده [English]

 • B Shirazi

چکیده [English]

Thallium-203 is the main material for 201TlCl3 radiopharmaceutical. It is very important to recover the remaining enriched Thallium-203 in every stage of the process to be reused in the production loop. In this research, the recuperation of Thallium-203 was studied with Dowex 50WX8 ion exchange resin and Thallium-201 as a tracer. The results based on filling of (18 X 1.5) cm columns with this resin showed that the best flow rate of eluent is 2 mL/min. Also the most suitable volumes are { 200 mL (HNO3 0.05 M), 400 mL (solution of Thallium-203), 100 mL (H2O), 500 mL (Citric acid), 100 mL (H2O), 100 mL (EDTA 0.5 M & pH~ 12.5), 60 mL (H2O), respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • thallium-203
 • Enrichment
 • Thallium-201
 • Ion Exchange
 • Proton beam
 • recuperation
 • resins

M.I. Travin and S.R. Bergmann, "Assessment of myocardial viability," Seminars in Nuclear Medicine, Vol. 35, Issue 1, 2-16 (January 2005).

 

 • T. Sato, H. Indo, Y. Kawabata, "Thallium-201 chloride (Tl-201) accumulation and Na+/K+-ATPase expression in tumours of the head and neck," Dentomaxillofac Radiol, 34(4), 212-7 (Jul 2005).

   

 • P.V. Winkel, "End of Mission Report," IAEA, Mission, Project, IRA/4/019/07, 9-24 (July 1995).

   

 • N.V. Kurenkov, V.P. Lunev, Yu.N. Shubin, "Evaluation of calculation methods for excitation functions for production of radioisotopes of iodine, thallium and other elements," Applied Radiation and Isotopes, Vol. 50, Issue 3, 541-549 (March 1999).

 • R J. Sheu, S.H. Jiang, T.S. Duh, "Evaluation of thallium-201 production in INER’s compact cyclotron based on excitation functions," Radiation Physics and Chemistry, Vol. 68, Issue 5, 681-688 (December 2003).

   

 • K. Garmestani and D.E. Milenic,"Purification of cyclotron-produced 203Pb for labeling Herceptin," Nucl Med Biol., 32(3), 301-5   (Apr. 2005).