نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

ترکیبات آلی نشاندار، ترکیباتی هستند که در ساختار مولکولی آنها رادیوایزوتوپهایی هستند که پرتوهای رادیوآکتیو گسیل می‌دارند. این ترکیبات نقش مهمّی در تحقیقات ایفا می‌کنند و در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند و در بررسی چگونگی سوخت و ساز آنها در اعضای بدن موجودات زنده اطلاعات گسترده‌ای در اختیار پژوهندگان قرار می‌گیرد. در این مقاله اسید آمینه لوسین نشاندار شده با تریتیوم، برای تشخیص بیماری تالاسمی که نخستین بار در ایران سنتز شده، مورد بحث قرار گرفته است. مسیر سنتزی شامل واکنش تراکمی بین متیل آلیل کلراید و دی‌اتیل‌استامیدومالونات در محلول سدیوم‌اتوکساید در اتانول می‌باشد. در مرحله بعدی ترکیب حاصل با استفاده از کاتالیزگر آدامز و گاز تریتیوم در حلاّل کلروفرم احیا گردید و محصول اتیل‌-2-استامیدو-2-کربتوکسی-4-متیل‌پنتانوآت با راندمان 100% تولید نمود. در انتها ترکیب حاصل در اثر واکنش با اسید هیدروبرمیک 48% مستقیماً به ]4و5-تریتیوم[ لوسین را با آکتیویته ویژه 5 کوری بر میلی مول تبدیل گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of the DL-[3H] Leucine

نویسندگان [English]

 • H Matlobi
 • GH Shirvani
 • N Saemian

چکیده [English]

Labelled organic compounds have been widely applied to solve the research problems in life, science and chemistry. The preparation of labelled compounds, with carbon-14 and tritium-3 are probably more extensively and variously used in compare with any other isotopes. These isotopes emit only beta-particle. In this paper the synthesis of DL [3H] Leucine which was prepared for the first time in Iran is described. This compound is used for diagnosis of talasemi disease. The synthetic pathway is achieved by using the condensation of methyl allyl chloridewith diethyl acetamido malonatein the presence of sodium ethoxid in ethanol .In the next step of the synthesis, the latter compound was hydrogenated with 3H2(g.) over the Adams catalyst in chloroform, which was produced ethyl 2-acetamido-2- carbetoxy -4-methyl pentanoate  with a yield of 100%. In final step, the resulted product was converted directly to [4,5-3H] Leucine with the specific activity 5 Ci/mmol, by reflaxing with the hydrobromic acid of 48%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tritium
 • leucine
 • talasemi
 • amino acids
 1. References:

   

   

   

   

  1. a) C.L. Comar, Radioisotopes in Biology and Agriculture, Mc-Graw Hill , New York, 201 (1955).

   b) C.A. Sanjose, Nuclides and Isotopes, 14 (1989).

    

  2. a) A.Di. Luccia, L. Lannibelli, D. Ferranti, L. Manca, B. Masala, L. Ferrara, Biochem. Genet, 29, 421 (1991).

  b) J.B. Clegg,  S.E.Y. Goodbourn, M. Braend, Nucleic acids Res, 12, 7847(1984).

   

  1. a) R. Galanello, S. Satta, M.G. Pirroni, M. Travi, L. Maccioni, J. Hemoglobin, 22, 501 (1998).

  b) J. B. Clegg, The Thalassemias, edited by D.J. Weatherall, Churchill Livingstone, Edimburgh, 6, 54 (1983).

   

  1. a) M.D. Fryzuk, B. Bosnich, J. Am. Chem. Soc. 99, 6262 (1977).

  b) J. Albertson and K. Archer J.Biol.Chem, 67, 308 (1945).

  1. A.J. Zambito and Eugene E. Howe, ORGANIC SYNTHESIS, CV5, 373 (2002).

    

  2. a) E.E. Reid, J.R. Ruhoff, ORGANIC SYNTHESIS, CV2, 474 (2002).

    b) M.J.Coon and S.Gurin . J.Biol.chem., 49, 1159 (1949).

    

  3. a) H.W. Thompson, E. Mcpherson, B.L. Lences, J. Org. Chem., 2903 (1976).

  b) J. Done, P.R. payne, J. Biochem, 64, 268 (1959).

   

  1. a) G.B. Heisig, F.H. Stodola, ORGANIC SYNTHESIS, CV3, 213 (2002).

   ب)  ح. مطلـوبی، غ. شیروانی، ن. صائمیان، ”سنتـز لوسیـن نشـاندار با تریتیوم [H3]،“ سازمان انرژی اتمـی، گـزارش عـلمـی و فنـی شـماره RPD-LC-2002-SK-12 (اسفند سال 1380).