نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق‌پستی: 9161-11365، تهران - ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق‌پستی: 9161-11365، تهران - ایران۲. سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، صندوق‌پستی: 8486-11365، تهران - ایران

3 ۲. سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، صندوق‌پستی: 8486-11365، تهران - ایران

چکیده

در این کار پژوهشی چگونگی ساخت لیزر کلرید مس شرح داده شده و تأثیر پارامترهای فشار بخار کلرید مس، فشار گاز کمکی، دما، ولتاژ و بسامد بر روی توان خروجی، همچنین نسبت طول موج نورهای زرد و سبز در فشارهای مختلف گاز کمکی مورد بررسی قرار گرفته است. با بهینه‌سازی این پارامترها و با کنترل دقیق فشار بخار کلرید مس از طریق افزایش فاصلة بین تخلیه الکتریکی و ماده فعّال، بیشترین توان ویژه ۱۲۳ (وات بر لیتر) و بیشینة بهره 0/72% از لیزر مورد بحث، بدون استفاده از هیدروژن بدست آمده است. بر اساس منابع موجود، از این لیزر بیشترین توان ویژه در مقایسه با سایر لیزرهای هالید مس که تاکنون ساخته شده است و از گاز کمکی هیدروژن استفاده نکرده‌اند، به دست آمده است.                  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CuCl-Ne Laser Construction and Optimization of Specific Output Power

نویسندگان [English]

 • R Mohammadpour 1
 • M Tavakoli 1
 • R Sedighi 2
 • F Soltanmoradi 3
 • M Zand 3

چکیده [English]

In this work a copper chloride laser has been constructed and the effects of different parameters such as CuCl vapor  pressure, buffer gas pressure, voltage and frequency on the output power and the ratio of green to yellow power at different buffer gas pressure have been measured. Thus, by optimization of these parameters and by the exact control of the copper chloride vapor pressure, as a result of increasing the distance between discharge and the lasant, a maximum specific output power of 123 (watt/lit) has been achieved. Based on the previous references, the reported specific output power in this work is the highest one among all of the copper halide lasers that have been constructed up to now, where the system is operating without any additives, like hydrogen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • metal vapor lasers
 • CuCl laser
 • copper halide vapor pressure
 • specific output power
 1. S. E. McCoy, “An evaluation of copper-bromide laser for treating telangiactasia,” Laser  in Surg. Med., 21, 329-37 (1997).

   

 2. B. Warner, “Atomic vapor laser isotope separation,” Proc. SPIE, 737, 2-6 (1998).

   

 3. M. A. Kazaryan, “Copper vapor lasers in oncology, in Pulsed Metal Vapor Lasers-Physics and Emerging Applications in Industry (eds. C. E. Little and N. V.Sabotinov),” Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 353-8 (1996).

   

 4. D R. Pini, “Dilling and cutting transparent substrates with copper vapor lasers, in Pulsed Metal Vapor Lasers-Physics and Emerging Applications in Industry (eds. C. E. Little and N. V.Sabotinov),” Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 359-64 (1996).

   

 5. C. J. Chen, N. M. Nerheim and G. R. Russell, “Double-discharge copper vapor laser with copper choloride as a lasant,” Appl. Phys. Lett. 23(9), 514-15 (1973).

   

 6. A. A. Isaev, M. A. Kazaryan and G. Yu. Lemmerman, “Pulsed lasing at atomic copper transitions in a copper bromide and copper chloride vapor discharge,” KVANT.ELEKTRON., 3(8), 1800-1803 (1976).

   

 7. G. G. Petrash, “Metal vapor and metal halide vapor lasers,” Nova Science Publisher (1988).

   

 8. N. M. Nerheim, A. M. Bhanji and G. R. Russell, “A continuously pulsed copper halide laser with a cable-capacitor Blumlein discharge circuit,” IEEE J.Quantum Electron. QE-14(9), 686-93 (1978).

   

 9. M. A. Kazaryan, G. G. Petrash and A. N. Trofimov, “Comprasion of the characteristics of copper, copper Chloride and copper Bromide vapor lasers,”  Sov. J.Quantum Electron. 10(3), 328-33 (1980).

   

 10. A. J. Andrews, R. C. Tobin and C. E. Webb, “Driving circuit for copper halide lasers-a parametric study,” J. Phys. D: Appl. Phys. 13, 1017-27 (1980).

   

 11. Ya. R. Abas-Ogly, S. A. Aboyan and G.V.Abrosimov, “Copper halide laser pumped with vacuum-tube and thyratron oscillators,” Sov. J.Quantum Electron. 11(3),  391-3 (1981).

   

 12. D. N. Astadzhov, N. K. Vuchkov and G. G. Petrash, “Relaxation of metastable copper atoms in a copper bromide vapor laser under regular pulse conditions,”Sov. J.Quantum Electron. 17(2), 245-47 (1987).

   

 13. A. N. Trofimov, “ Investigation of pulsed copper halide vapor lasers,” Phys. Mat. Sci., 166 (1982).

   

 14. O. R. Marazov and E. G. Manev, “Externally heated CuBr laser,” Opt. commun., 78(1) , 63-66 (1990).

   

 15. D. N. Astadjov, A. A. Isaev, G. G. Petrash and I. V. Ponomarev, “Temporal and evolution of populations of CuI levels in CuBr vapor laser,” IEEE J.Quantum Electron. QE-28(10), 1966-69 (1992).

 

 1. N. V. Sabotinov, N. K. Vuchkov and D. N. Astadjov, “Effect of hydrogen in CuBr  and CuCl vapor lasers,”  Opt. commun., 95 , 55-6 (1993).

   

 2. A. A. Isaev, G. G. Petrash, C. E. Little  and D. R.  jones, “Characteristics of pulsed discharges in copper bromide and copper hybrid lasers,” IEEE J. Quantum Electron. QE-33(6), 919-26 (1997).

   

 3. L. Little, “Metal vapor lasers” John Wiley&                 Sons, New York (1999).

   

 4. ر. صدیـقی، س.ع. گلپـایگانی، ف. سلطانمـرادی، ”طراحی و لیزر ساخت بخار مس،“ کنفرانس فیزیک اصفهان، 24-25 (1370).