نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی : 8486-11365 تلفن : 61382557 -021 نشانی الکترونیکی : ksilakhori@aeoi.org.ir

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی : 741/89178 تلفن : 7250114 نشانی الکترونیکی : abehjat@yazduni.ac.ir

3 مرکز تحقیقات لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی : 8486-11365 تلفن : 61382579-021 نشانی الکترونیکی : saman929@yahoo.com

چکیده

در این پژوهش، برای نخستین بار در کشور تک مد سازی طولی لیزر 2CO تپی، که از کاربردهایی گسترده و بنیادی در پژوهشهای بیناب نمایی لیزری و فرآیندهای دمش نوری برخوردار است، به انجام رسیده است. برای این کار، پرتو یک لیزر 2CO پیوسته در راستای محور اپتیکی یک لیزر 2CO  تپی به درون کاواک بازآواگر آن فرستاده شد. بدین سان، با از میان رفتن پدیده ی زنش مدی در تپهای آشکار شده و یکنواخت گردیدن آنها، فرآیند تک مد شدن تپها به روشنی پدیدار گردید. این کار بدون بهره گیری از مبدل های PZT و یا هر کوشش دیگری برای پایدارسازی مکانیکی کاواکهای بازآواگر به انجام رسید و افزون بر آن، انرژی تپهای تک مد شده در برابر تپهای چند مد نیز، هیچ افتی را از خود نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Single Mode Operation of a TEA CO2 Laser by a CW CO2 Laser Radiation Injection

نویسندگان [English]

  • K Silakhori 1
  • F Soltanmoradi 1
  • A Behjat 2
  • M Montazerghaem 3
  • R Sadr 3

چکیده [English]

In this research work, single mode operation based on injection of a CW laser beam into a TEA CO2 laser cavity has been demonstrated. The technique has vast applications in research programs of laser spectroscopy and optical pumping. The observed smooth pulse shapes indicated that the system is operating in a single mode of operation. In addition, the output energy has not been reduced with the laser was operating in a single mode operation on comparison with the case when it is operating in a multi mode regime. Also, no PZT mounted elements or other length stabilization methods were used in order to frequency matching of master and slave resonators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • single longitudinal mode
  • SLM CO2 laser
  • Injection-Locking method
  • mode-locking
  • TEA CO2 laser
[1]   O.Svelto, “Principles of Lasers”, second ed.,Plenum Press,1982.
[2] M.Gundersen, N.R.Heckenberg and E.Holzhauer, “Tunable Single-Mode Operation of a TE Laser by means of Selective Absorbers”, IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-15, No. 3,                PP 103-108, 1979.
[3] S.C.Mehendale, D.J.Biswas and R.G.Harrison, “Single Mode Multi Line Emission from a Hybrid CO2 Laser” , Opt Commun., Vol. 55, No. 6, PP 427-429, 1985.
[4] G.Koren, M.Dahan and U,P,Oppenheim, “Multiple-Photon Absorption of a Co2-Pumped CF4 Laser Radiation in  UF6”, Opt. Commun., Vol. 38, No. 4, PP 265-270, 1981.
[5]  W.Demtroder, “Laser Spectroscopy”, 2nd ed., Spring-Verlag, Berlin Heidelberg, 1996.
[6]   J.T.Verdyan, “Laser Electronics”, third ed., Prentice-Hall Inc., 1981.
[7]  D.J.Biswas, A.K.Nath, U.Nundy and J.Chatterjee, “Multiline CO2 Lasers and their Uses”, Prog.Quant.Electr., Vol. 14, PP 1-61, 1990
[8] C.R.Hammond, D.P.Juyal. G.C.Thomas and A.Zembrod, “Single Longitudinal Mode Operation of a Transversely Excited CO2 Laser”, journal of Physics E: Scientific Instruments, Vol.7,      PP 45-48, 1974..
[9] J.R.Izatt, C.J,Budhiraja, and P.Mathieu, “Single-Mode TEA-CO2 Injection Laser”, IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-13, PP 396-398, June 1977.
[10] J.L.Lachambre, P.Lavigne G,Otis and M.Noel, “ Injection Locking and Mode Selection in TEA-CO2 Laser Oscillators”,  IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-12, No. 12,      PP 756-764, 1976.