نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 3486-11365، تهران، ایران

چکیده

ویتامینB12  نشاندار با کبالت – 58  یکی ازکیتهای تشخیصی مهم دربیماران مبتلا به کم خونی است. عدم جذب کافی ویتامینB12  یکی ازعلل کم خونی درانسانها بوده و یکی ازروشهای دقیق سنجش میزان جذب آن،کـاربردرادیوداروی ویتامینB12 نشاندارشده بارادیو ایزوتوپ کبالت – 58 می باشد. مهمترین مرحله تولید ویتامینB12  نشاندار جداسازی و خالص سازی ویتامین ازمحیط تخمیر باکتری Streptomyces Olivaceus می باشد. لذا درمرحله اول این تحقیق مطالعه و بررسی جهت جداسازی وتخلیص بااستفاده از رزینهای مختلف بـرروی نمونه های سیانوکوبالامین حاوی کبالت- 59 تولید شده توسط باکتری فوق انجام شد. دربررسیها و آزمایشهای اولیه دورزین غیرقطبی XAD-4 و XAD-7  انتخاب شد. نتایج آزمایشهای مختلف برروی XAD-4 و XAD-7  نشان داد که بهترین راندمان جهت تثبیت کوبالامین بوسیله رزین XAD-4 بدست آمد. درمرحله بعدی،‌تحقیقات جهت جداسازی ویتامین درروی ستون XAD-4  بااستفاده ازحلالهای متانول، اتانول و ایزوپروپانول درغلظتهای مختلف انجام شد. نتایج حاصل ازTLC  (کروماتوگرافی لایة نازک) نشان داد که بهترین حلال های شستشو جهت واجذب کوبالامین ازروی ستون XAD-4  استفاده ازحلال های متانول،‌ اتانول و ایزوپروپانول با حداکثر غلظت ویتامینB12 و درمحدوده غلظتهای 25 تا 50 درصد،‌ 30  تا 40  درصد و10 درصد برای حلالهای فوق بوده است. کوبالامین واجذب شده درحضور استن دردمای پائین متبلورشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation for Preparation and production of Radio-Kit Vitamin B12 with Med-grade (1.Report)

نویسندگان [English]

 • H Ghafourian
 • M Mazaheri Tehrani
 • S.A Ezadyar
 • M Shams Rafiee
 • A Nazari

چکیده [English]

Abstract: Labelled vitamin B12 with 58 Co  is one of the important ingredients of the diagnostic Kits for diagnosis of patients affected by anemia. Insufficient absorbtion of vit. B12 is one of the causes anemia in humans and one of the accurate methods for measurement of absorbed vitamin B12 is application ofvit. B12 with radioisotope cobalt – 58 labelled. The isolation and purificationof labelled vit.B12 from fermentation medium of Streptomyces Olivaceus essential process for kit prepration.. The first experiment of this research was isolation and purification with using different resins with solution of cyanocobalamin containing cobalt-59 that was produced by this bacterium.  After investigation and pre-feasibility experiments two non polar resins XAD-4 and XAD-7 were selected. The results of the different experiments on XAD-4 and XAD-7 showed that XAD-4 is much better than the latter one for immobilization of cobalamin. The isolation of vitamin B12 on XAD-4 column was achieved by different solvents such as methanol, ethanol and isopropanol in the different ratio concentrations. The results of TLC (Thin Layer Chromatography) showed that the best eluants solution for desorbtion of cobalamin from XAD- 4 column are solvents such as methanol, ethanol and isopropanol with maximum concentration of vitamin B12 in the range of concentrations 25 up 50 percent, 30 up 40 per-cent and 10 per-cent respectively. Cobalamin was collected in aceton and crystallized in low temprature. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • vitamin B12
 • isolation
 • purification
 • amberlite
 1. Astruc ,j., Sambet, A., (1970) Ion Exchanger resin: spiramycin Composition. US patent 1, 180,233

 2. Babior, B.M., (1995) The megaloblastic anemias. In: Beutler E, Lichtmam MA, Coller Bs, Kipps Tj , eds. Williams Hematology, 5 th ed Newyork, Mc Graw-Hill, PP. 471-89

 3.  Boredkin, S., Sundberg, D.P., (1971) Chewable tables including Coated particles of psuedoephedine weak eation exchanger resin. US patent 3,597470

 4.  Belcher, E.H., (1971) Radio istope in Medical diagnosis. Elsilver, London, PP. 412-436

 5. Doaglas, SJ., Galxo Group Research Ltd. (1990) Process for the preparation of a ranitidine resin absorbate. US patent 5,219563

 6.  Heftman. E., Chromatography, 3d ed . Newyork: Van Nostrand Rein-hold, 1975, B.L.Karger, L.R.Snyder, and C. Horvath, An Introduction to Separation Science. Newyork: Wiley 1973; J.M. Miller, Separation Methods in Analysis Newyork: Wiley, 1975; R. Stock c.B.F.Rice, chromatographic Methods. 3d ed London Chapman and Hall, 1974: and Chromatographic and Applied Methods, O.Mikes, Ed Newyork: Wiley, 1979

 7. Miles Laboratories InC, (1970) Detection device for enzymes and other factors in body fluid. US patent 3,616, 251

 8. Skoog, D.A., West, D.M. (1980) principles of Instrumental analysis, 2d ed., pp.677-679. Philadelphia: Saundlers.

 9. Schubert H.L., Raux E., Matthews M.A., (2002) Structural diversity in metal ion chelation and the structure of urosynthase. Biochem. Soc.Trans 30 (1): 595-600

 10. Zittoun. J., Zittoun, R.,(1991) Modern Clinical testing strategies in cobalamin and folate deficiency. Semin Hematol. Jan., 36(1): 35-46