نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش پرتودهی مواد غذایی، مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، تهرا ن صندوق پستی 3486 –11365

چکیده

DNA  سلولهای مواد غذایی بوسیله پرتو گاما شکسته شده که این شکستگی از طریق تکنیک حساسی به نام  الکتروفورز یک سلول منفرد شناسایی میگردد.  برای اثبات این منظور نمونه های مرغ و میگو با استفاده از کبالت 60  پرتو دیده و دزهای بکار رفته برای نمونه مرغ 2، 5 و 7 کیلوگری و برای نمونه میگو 3 و 7 کیلوگری بوده است. سپس نمونه های پرتودیده با پرتوندیده (کنترل) مقایسه شدند. بعلاوه اثرات طول مدت نگهداری و دما  صرفاً بر روی  نمونه ها ی مرغ مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده از آزمایشات مکرر نشان داد که دردزهای  متفاوت (حتی در دزهای پایین) تشخیص نمونه های پرتودیده ازکنترل  به سهولت امکان پذیر است.     

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DETECTION OF DNA COMET BY USING OF SCGE FOR IRRADIATED POULTRY AND SHRIMP

نویسندگان [English]

 • R Rajaie
 • S.L Hosseini

چکیده [English]

DNA in food will sustain damage by gamma radiation that this damage was detected by a sensetive technique called single cell gel electrophoresis. For this purpose poultry and shrimp samples were irradiated by 60Co gamma radiation. The radiation doses for poultry were 2, 5 and 7 kGy and for shrimp were 3 and 7 kGy. Then, irradiated samples were compared with unirradiated ones (control). In addition, the effects of shelf-life and temperature were considered on the same samples. We found that with different doses (even at low dose( identification of irradiated from  unirradiated samples were easily possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • poultry
 • shrimp
 • irradiation
 • single cell gel electrophoresis
 • DNA comet assay
 1. H. Delincee, “Detection of food treated with ionizing radiation,” Trends in Food Science and Technology, 9, 73-82 (1998).

 2. M. Makoto et.al., “Capability for identification of gamma irradiated bovine liver by new high sensivity comet assay,” Biol.Pharm.Bull. 23 (12), 1399-1405 (2000).

 3. G. Koppen and H. Cerda,  “identification of low-dose irradiated seeds using the neutral comet assay,” Lebensm.-Wiss. u.-Thenol. 30, 452-457 (1997).

 4. P.L. Olive, “DNA damage and repair in individual cells: applications of the comet assay in radiobiology,” Int. J. Radiat. Biol. 75 (4), 395-405 (1999).

 5. P.L. Olive et.al., “DNA double-strand breaks measured inindividual cells subjected to gel electrophoresis,” Cancer Research 51, 4671-4676 (1991).

 6. P.L. Olive, “The role of DNA single- and double-strand breaks in cell killing by ionizing radiation,” Radiation Research 150, S42-S51 (1998).

 7. P.L. Olive et.al., “Factors influencing DNA migration from individual cells subjected to gel electrophoresis,” Experimental Cell Research 198, 256-267 (1992).

 8. S. Cotelle and J.F. Ferard, “Comet assay in genetic ecotoxicology: A rewiew,” Environ. Molecul.  Mutagen. 34, 246-255 (1999).

 9. A.R. Collins et.al., “ The comet assay: What can it really tell us?,” Mutation Research, 375, 183-193 (1997).

 10. H. Delincee,“Rapid and simple screening tests to detect the radiation treatment of foods,” Radiat. Phys. Chem. 46 (4-6), 677-680 (1995).

 11. H. Cerda, H. Delincee, H. Haine and H. Rupp “The DNA comet assay as a rapid screening technique to control irradiated food,” Mutation Research 375, 167-181 (1997).

 12. H. Delincee, “Silver staining of DNA in the comet assay,” Comet Newsletter (1995).

 13. S.M. Piperakis et.al., “Comet assay for nuclear DNA damage,” Methods in Enzymology, 300, 184-194 (1999).

 14. N.P. Singh et.al., “A simple technique for quantitation of low levels of DNA damage in individual cells,”  Experimental Cell Research, 175, 184-191 (1988).

 15. Z. Szot et.al., “Effect of storage conditions and gamma irradiation of meat on DNA analyzed by comet assay,” Nuclear Technologies and Methods, 105-107 (1999).

16.        Comet Newsletter, Issue#6, April (1997).

17.        Codex Alimentarius, Volume XV, Rome (1984).

18.         Food Irradiation newsletter, Supplement (1995).