نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران

چکیده

در این پژوهش نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم در اندازه­های بلوری مختلف به روش هم­رسوبی و با تابکاری مواد در دماهای متفاوت تهیه شدند. ویژگی­های ساختاری و اندازه­ی نانوبلورهای مختلف به­دست آمده در دماهای متفاوت با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس و میکروسکوپی الکترون عبوری (TEM) بررسی شد. هم­چنین، ساختار اتمی نانو­بلورهای مختلف در تشکیل گارنت با استفاده از طیف­نمایی تبدیل فوریه- زیرقرمز (FTIR) بررسی شد. اثر تغییرات اندازه­ی نانوبلورهای مختلف تشکیل شده بر مقدار انرژی جذبی با طیف­بینی دیدگانی- فرابنفش بررسی شدند. طیف­های نشری و برانگیختگی پودرهای نانو­ساختار آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم در دمای اتاق اندازه­گیری شدند. زمان فروافت برای نانو­بلورهای با اندازه­های مختلف در دمای اتاق بررسی شد. تغییر اندازه­ی نانوبلورها بر زمان فروافت مؤثر است. هم­چنین، بررسی طیف نشری نمونه­ی گارنت آلاییده با تربیم نشان داد که این ترکیب می­تواند به عنوان یک سوسوزن مناسب در سیستم‌‌های آشکارسازی مورد استفاده­ی پزشکی تشخیصی و درمانی به کار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and Investigation of Different Nano Crystals Impact Prepared by Co-Precipitation Method on Luminescence and Decay Time Properties of Tb Doped LuAG Nano Crystal

نویسندگان [English]

  • A Aghay Kharieky
  • Kh Rezaee Ebrahim Saraee

چکیده [English]

In this research work, different terbium doped lutetium aluminium garnet nano crystalline powders were prepared by the co-precipitation method in different sizes at different annealing temperatures. The structural properties and size of the different nano crystalline powders prepared at different temperatures were investigated by the X-ray diffraction pattern and TEM. Also, the atomic structure of different nano crystals in garnet forming was studied by Fourier Trans from Infrared (FTIR) method. The impact of different crystallite sizes on the absorption energy was investigated by the UV-visible spectroscopy. The emission and excitation spectra of terbium doped lutetium aluminium garnet nano-structure powders were measured at room temperature. The decay time of different nano crystalline with different sizes was examined at room temperature. The change of nanocrystalline size affects the decay time. Also, the investigation of terbium doped garnet emission spectra showed that this material can be used as an appropriate scintillator for detection systems such as medical diagnostic and therapeutic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocrystal
  • LuAG
  • Terbium
  • Decay Time
[1] H. Ogino, A. Yoshikawa, M. Nikl, A. Krasnikov, K. Kamada, T. Fukuda, Growth and scintillation properties of Pr-doped Lu3Al5O12 crystals, Journal of Crystal Growth, 287 (2006) 335–338.
 
[2] N. Wagner, B. Herden, T. Dierkes, J. Plewa, T. Justel, Towards the preparation of transparent LuAG:Nd3+ ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 32 (2012) 3085–3089.
 
[3] L. Huili, L. Xuejian, Z. Qitu, H. Liping, Synthesis and Characterization of Cerium-Doped Lutetium Aluminum Garnet Phosphr by Nitiate-citrate Sol-Gel Combustion Process, Journal of Rare Earths, 25 (2007) 401– 406.
 
[4] M. Sugiyama, Y. Yokota, Y. Fujimoto, T. Yanagida, Y. Futami, S. Kurosawa, A. Yoshikawa, Dopant segregation in rare earth doped lutetium aluminum garnet single crystals grown by the micro-pulling down method, Journal of Crystal Growth, 352 (2012) 110–114.
 
[5] M. Bredol, J. Micior, Preparation and characterization of nanodispersions of yttria, yttrium aluminium garnet and lutetium aluminium garnet, Journal of Colloid and Interface Science, 402 (2013) 27–33.
 
[6] A. Katelnikovas, A. Kareiva, Low-temperature synthesis of lutetium gallium garnet (LGG) using sol–gel technique, Materials Letters, 62 (2008) 1655–1658.
 
[7] K. Bartosiewicz, V. Babin, M. Nikl, J.A. Mares, Y. Zorenko, V. Gorbenko, Luminescence and energy transfer processes in (Lu,Tb)3Al5O12 single crystalline films doped with Ce3+, Journal of Luminescence, 173 (2016) 141-148.
 
[8] A. Vondraskova, A. Beitlerova, J. Barta, V. Cuba, E. Mihokova, M. Nikl, Nanocrystalline Eu-doped Lu3Al5O12 phosphor prepared by radiation Method, Optical Materials, 40 (2015) 102–106.
 
[9] Y. Baogui, Y. Min, Z. Weiping, G. Hai, L. Lin, Luminescence Properties of Tb3+-Doped LuAG Films Prepared by Pechini Sol-Gel Method, Journal of Rare Earths, 24 (2006) 745–748.
 
 
[10] M. Stefanski, L. Marciniak, D. Hreniak, W. Strek, Size and temperature dependence of optical properties of Eu3+: Sr2CeO4 nanocrystals  for their application in luminescence  thermo-metry, Materials Research Bulletin, 76  (2016) 133–139.
 
[11] A.V. Ishchenko, R.F. Samigullina, T.I. Krasnenko, T.A. Onufrieva, B.V. Shulgin, Influence of grain size on luminescence properties of micro- and nanopowder Zn2V2O7  vanadate, Radiation Measurements, 90 (2016) 33-37.
 
 
[12] Kh. Rezaee Ebrahim Saraee, A.A. Kharieky, M. Khosravi, M.R. Abdi, H.Z. Zeinal, Thermoluminescence properties of nanocrystalline of BaSO4:Dy,Tb irradiated with gamma rays, Journal of Luminescence, 137 (2013) 230–236.
 
[13] S. Georgrscu, E. Cotoi, A.M. Voiculescu, O. Toma, Effects of particle size on the luminescence of YVO4:Eu nanocrystals, Romanian Reports in Physics, 60 (2008) 947–955.