نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران

چکیده

یکی از راههای کنترل علفهای هرز پهن برگ در مزرعه‌های ذرّت، به کاربردن سم‌های انتخابی است. این پژوهش به منظور بررسی مناسب‌ترین زمان کاربرد علف‌کش 2,4-D ، برای کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره در مزرعه ذرّت، طی سالهای 81-1380 در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران به اجرا درآمد. بر اساس این تحقیق، مراحل مختلف رشد ذرّت و تاج خروس و سلمه تره در شرایط طبیعی طی شده و این گیاهان پس از سم‌پاشی با محلول 2,4-D ، در سطح رویی برگها مورد تلقیح علف‌کش 2,4-D نشاندار به کربن 14 با آکتیویته‌های 0.05-0.12  میکروکوری، در هر 10 میکرولیتر محلول، قرار گرفتند. گیاهان پس از گذشت 48 ساعت برداشت و به بخشهای شامل برگ تلقیح شده و اندامهای بالایی و پایینی آن تقسیم شدند. نتایج حاصل از شمارش سمّ آکتیو نشان می‌دهند که مراحل 2 برگی تا 3 برگی ذرّت بهترین هنگام برای کنترل انتخابی علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Selective Application of 2,4-D on Corn in Order to Control of Red Root Pigweed and Common lambsquarters, by Using of 14C labelled Herbicide Tracer Technique

نویسندگان [English]

 • H Ahari Mostafavi
 • H Fathollahi
 • B Naserian
 • h Rafiee
 • M Matloobi
 • M Babaee

چکیده [English]

One of the suitable way to control the perennial weeds in the corn production is the application of selective  herbicides. In order to study the best application time of 2,4-D to control red root weed and common lambsquarters an experiment was carried out at the Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine in Karaj (2001-2002). Based on our research study, different growth stages of corn and two weeds were produced under the green house condition and all of plants were inoculated (after treating by 2,4-D) by labelled herbicide 2,4-D with activity of 0.05-0.12 µCi (in each 10 ml of solution), through the adaxial surface. The plants were harvested 48 hours after the treatment and divided into inoculated leaf, plant above and under the inoculated leaf. This study shows that 2-3 leaf stages of corn is the best application time of selective control of red root pigweed and common lambsquarters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 2
 • 4-D
 • Corn
 • Tracer Technique
 • 14C-labelled
 1.  مرکز نشر دانشگاهی تهران            (1374).

   

 2. م. ح. راشد محصل، نصیری محلاتی، “ترجمه فیزیولوژی          علف‌کشها،” انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد (1372).

   

 3. م. ع. رستگاری، “علفهای هرز و روشهای کنترل آنها،” (1375).

   

 4. ح. اهری مصطفوی و همکاران، “تعیین مناسبترین زمان کاربرد علف کشهای توفوردی و گلایفوسیت نشاندار شده با کربن 14 برای انتقال به ریشه گیاه شیرین بیان طی مراحل رویش و رشد آن،” مجله علوم و فنون هسته‌ای، شماره 25، صفحات 67- 61،     (1381).

   

 5. Agbakoba, C. S. O. and J. R. Goodin,         “Absorption and translocation of 14C-labelled 2,4-D and picloram in field bind weed,” Weed Sci. 18, 168-170 (1970).

 

 1. F. Y. Chang. and W. H. Vanden Born. “Dicamba uptake, translocation, metabolism and selectivity,” Weed Sci. 19, 113-117 (1971).

   

 2. S. H. Sherrick, H. A. Hoit, F. D. Hess.  “Effects of adjuvants and environment during plant development on glyphosate absorption and translocation in field bind weed,” Weed Sci. 34, 811- 816 (1986).

   

 3. White sides, R. E. “Field bind weed control with 2,4-D, dicamba and glyphosate,” Proc. West. Weed Sci. Soc. 11 (1980).

   

   

   
     

   

   

 4. M. D. Devine, H. D. Best man, C. Hall, W. H. Vanden born. “Leaf wash techniques for estimation of foliar absorption of herbicides,” Weed Sci. 32, 418-425 (1984).

   

 1. Jerry L. Flint and Mickaeal Barrett, “Antagonism of Glyphosate toxicity to johnsongrass by 2,4-D and dicamba,” Weed Sci. 37, 700-705 (1989).

   

 2. W. Mack Thompason, Scott. J. Nissen, Robert A. Masters. “Adjuvant effects on imazethapyr, 2,4-D and picloram absorption by

  leafy spurge,” Weed Sci. 44, 469-475 (1996).

   

 3. Jerry L. Flint and Michael Barrett, “Effects of Glyphosate combinations with 2,4-D or Dicamba on field Bind weed,” Weed Sci. 37, 12-18 (1989).

   

 4.  R. Lozanovski and M. Jekic “Competition between weeds and maize and effect of herbicides and cultivation on the elimination of that competition,” In FAO plant protection paper No. 32 (1981).

   

 5.  A. V. Fisyunov, “Competition between maize and weeds for nutrients,” Aqrokhimiya. 6, 99-101 (1969).

   

 6.  

   

   

  33

   

   

   

  J. Nieto and O. Agundis, “What types of weed cause most injury to maize,” Agriculture Tec. 3. 11, 58-61. [span] (1982).

   

 7. R. Michael Hall, Clarence. “The Critical period of weed control in grain corn (Zea mays),” Weed Sci. 40, 441-447 (1992).