نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

امور اکتشاف و استخراج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339- 14155، تهران - ایران

چکیده

داده‌های زمین- شیمیایی(1)Cu، Mo، Fe، Co، Zn، Pb، Sبر روی 293 نمونة سطحی در ناحیه‌ای به وسعت یک کیلومترمربع در منطقه کانسار مس پورفیری درالو، به روش آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تشخیص ناهنجاریهای زمین- شیمیایی از عیار زمینه، از سه روش: تعیین ضریب همبستگی، کاربرد نقشه‌های زمین- شیمیایی سطحی و تجزیه و تحلیل عاملها به وسیلة مؤلّفه‌های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از کاربرد این روشها در انطباق مکانهای کانی‌سازی  با واحدهای “سنگ‌ساختار” ودگرسان شدة منطقه مورد مطالعه بکار رفته است. نتایج حاصل از کاربرد این روش‌ها نشان می‌دهند که در منطقه مورد مطالعه، کانی‌سازی مس منطبق بر واحد گرانودیوریتی و تا حدی هم منطبق بر واحد ریولیتی است. لیکن بیشترین ارتباط بین کانی‌سازی و این واحدها بستگی به دگرسانی سریسیتی در آنها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical Study of Geochemical Data of the Daralu Porphyry Copper Deposit

نویسنده [English]

  • F Heidarian

چکیده [English]

Lithogeochemical data (Cu, Mo, Fe, Co, Zn, Pb and  S) for 293 surface samples in an area of lkm2 in the Daralu porphyry copper area were statisticaly analyzed. In order to identify the anomalous values from the background values, three statistical methods, namely, correlation coefficient, krigging, and principal component methods were used. The results obtained in this study indicate that copper mineralization is mainly confined to a granodiorite unit, and to a less extent to a rhyolite unit; but the highest correlation is related to the sericitic alteration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daralu
  • porphyry copper
  • statistical analysis
  • geochemical data
  1. 1.    F. P. Agterbery and S. B. Ballantyne, “The separation of geochemical anomalies from background by fractal methods,” Qiuming Cheng. Geochemical Exploration., 51, 109 - 130 (1994).

 

2. M. D. Dimitrijevic, “Geology of kerman region,” Institute for Geological and Mining Exploration and Institution of Nuclear and other Mineral Raw Materials, Beograd – Yogoslavia. Geological Survey of Iran, Report No. Yu/52 (1973).

 

3.  C. John Davis, “Statisticals and data analysis in geology,” John Wiley and Sons, Inc (1973).

 

4. A. Looke, “Leached outcrops as a guide to copper ore,” Bailliere, Tindal and   C o x . 172p (1926).

 

5. M. O. Schwartz, “The geochemistry of the leached caping of the La Granja porphyry  copper deposit,” Peru in: A. W. Rose and H. Gundlach, eds., J. Geochim. Explor. 15, 93- 113 (1981).

 

6. C. R. Stanley and A. J. Sinclair, “Anomaly recognition for multielement geochemical data,” A background characterization approach, J. Geochem. Explor., 29, 333- 353 (1987).

 

7.   ف. حیدریان، بررسی و ارزیابی پتانسیل معدنی کانسار پورفیری مس درالو، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1378).

 

8. ع. خراسانی‌زاده،مقدمه‌ای بر کاربرد نرم‌افزار Spss در پژوهشهای آماری ،  تهران- قائم(1375).

 

9.  شرکت تهران پادیر، گزارش منطقه درالو، شرکت ملی مس ایران،   148صفحه (1374-1373).

 

10. س. کوثری، اکتشافات ژئوشیمیایی کانسار مس درالو، شرکت ملی مس ایران (1375).