نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486- 11365, ایران- تهران

چکیده

در این طرح، دزیمتر شیمیایی اتانول کلروبنزن (ECB) برپایهء استاندارد ASTM ساخته شده است. ویژگی‌های این ‌دزیمتر در محدودهء دزهای صفر تا 30 کیلوگری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پرتودهی با چشمه کبالت 60  انجام گرفته است. قرائت دز- پاسخ با سه روش عیارسنجی  )تیتراسیون(، اسپکتروفوتومتری و نوسان‌سنجی )اسیلومتری( انجام گرفته و روش نوسان‌سنجی به عنوان بهترین روش انتخاب شده است. عوامل مؤثّر بر دز- پاسخ  از جمله تأثیر میزان دز، دمای پرتودهی، انرژی پرتو وگذشت زمان بررسی شدند. همچنین قابلیت تکرار پاسخ و یکنواختی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. دزیمتر اتانول کلروبنزن، پایدار و قابل اطمینان است به طوری‌که می‌توان آنرا در دزیمتری روزمره سیستم تابش- فراوری گاما در محدوده دزهای 0/5 تا 30 کیلوگری بکار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation and Investigation of the Ethanol- Chlorobenzene (ECB) Dosimeters

نویسندگان [English]

  • R Gorjifard
  • M Sharifzadeh

چکیده [English]

In this work the chemical ethanol-chlorobenzene (ECB) dosimeters were prepared. A cobalt-60 irradiation source was used at the dose range of 0-30 kGy. Titration, spectrophotometry, and oscillometry read-out methods were applied, and the latter method was adopted throughout this experiment. The dose responses were found to agree favourably with the ASTM standards. The homogeneity and the reproducibility of the produced ECB dosimeters were also controlled and found satisfactory.         

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical dosimetry
  • oscillometry
  • irradiation processing
  • dose response
1. “Standard practice for use of the ethanol –             chlorobenzene dosimetry system,” ASTM, E    1538 (1993).
 
2. V. Stenger, Zs Torday, et al. “Long term experience in using the ethanol –  chlorobenzene dosimeter,” high dose dosimetry for radiation processing, Proceeding of a Symposium Vienna, 5-9 (Nov.1990).
 
3. D. Razem, I. Dvornik, “Application of the ethanol–chlorobenzene dosimeter to electron –beam and gamma–radiation dosimetry :  II.Cobalt – 60 Gamma Rays,” Dosimetry in Agriculture, Industry, Biology and Medicine. Proceeding, 17-21 Apr. Vienna 1972, IAEA, 405-419 (1972).
 
4. I. Dvornik, “The ethanol – chlorobenzene dosimeter,” Manual on Radiation Dosimetry, N.W.Holm and R.J.Berry, eds.Marcel Dekker Inc, New York, 345-349 (1970).
 
5.  D. Razem, L. Andelic, I. Dvornik,“Consistency of ethanol – chlorobenzene dosimetry,” High Dose Dosimetry Proceedings, 8-12 Oct. Vienna 1984-IAEA, 143-156 (1985).
 
6. A. Kovacs, V. Stenger, G. Foldiak, “Evaluation of irradiated ethanol – monochlorobenzene dosimeter by the conductivity method,” High Dose Dosimetry Proceedings of a Symposium, Vienna, 8 - 12  Oct. 1984, IAEA (1985).
 
 
 
 
 
   
 
 
7. Hoang Hoa M.Razem D.”Temperature effects               on ethanol–chlorobenzene dosimeter (Dvornic Dosimeter)“ “International Journal of Applied Radiation and Isotopes,” 42, 637-641(1992).
 
8. “Standard practice for using the fricke Reference Standard Dosimetry System,” ASTM, E1026 (1992).
 
9. “Standard test methods for PH of water,” ASTM, D 1293 (1995).