نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز کانه آرایی و سوخت، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13339- 14155، ایران- تهران

چکیده

روش‌ فروشویی‌ تپه‌ای‌(1) سنگ معدن اورانیوم‌دار به سبب داشتن هزینه‌های کمتر و مزایای دیگر مورد توجّه‌ تعدادی‌ از کشورهای‌ جهان‌ قرار گرفته‌ و در بسیاری از موارد جایگزین‌ روش‌ فروشویی‌ متداول‌ شده ‌است‌. برای‌ طرّاحی‌ و برپایی‌ تپه‌هائی‌ از سنگ‌ معدن‌ و اجرای‌ فرایند‌ با شرایط‌ مطلوب،‌ پارامترهای مؤثّری از جمله نوع‌ و غلظت‌ محلول‌ شوینده، قابلیت‌ نفوذ و دبی‌ محلول‌، مدت عملیات فروشویی‌، اندازهء‌ سنگ‌ معدن‌، نسبت‌ محلول‌ به‌ جامد (L/S) در فرایند مورد نیازند. این‌ پارامترها ابتدا در مقیاس‌کوچکتر، طیّ‌ آزمایشهایی‌ با‌ عنوان‌ فروشویی ستونی‌ بدست‌ آمده‌اند. در این‌ طرح،‌ سه‌ نوع‌ نمونه‌ (از هر یک دو ستون ) برای‌ انجام‌ آزمایش‌ فروشویی‌ ستونی‌ در نظر گرفته‌ شده است:
1- مخلوطی‌ از تودهء‌ معدنی‌ اصلی‌ در کانسار 2
2- نمونه‌های‌ معرّف‌ از کانسارهای‌ 1 و 2 در طی‌ پیشرفت‌ عملیات‌ اکتشافی‌
3- نمونه‌ سطحی‌ کانسار 1 که‌ به روش‌ “ تابش‌سنجی دسته‌بندی”(2) با عیارهای  آستانه‌ای‌ 100 و ppm300 تغلیظ‌ شده‌ بود.
در این‌ آزمایشها پارامترهای‌ زمان‌، مقدار اسید (l/t)L/S , (Kg/t)، مقدار اکسیدان‌ EMF, PH,( Kg/t)  بررسی‌ شدند. نتیجهء‌ آزمایشها‌ قابلیت‌ نفوذ خوب‌ همهء نمونه‌ها را نشان‌ می‌دهد. مقایسهء‌ سه‌ نمونه‌ متفاوت‌ از کانسار 2 مشخّص‌ نمود که‌ اورانیوم‌ هر سه‌ نمونه‌ به سهولت،‌ و با شرایط‌ مطلوب،‌ کاملا" قابل‌ بازیابی‌ است‌، به طوریکه‌ بازده‌ استحصال‌ اورانیوم‌ در مدّت کمتر ازسه‌ هفته،‌ بیش‌ از 90% و مصرف‌ اسید برای هر تن‌ نمونه 55 کیلوگرم‌ می‌باشد (در مقایسه‌ با مقدار 100کیلوگرم‌ اسید مورد نیاز در روش‌ متداول) و‌ در صورت‌ ادامه‌ عملیّات،‌ به 98% هم می‌رسد. نمونه‌ معرّف‌ کانسار 1 نیز به آسانی فروشویی شده‌ است امّا نتایج‌ حاصل مصرف‌ مقدار بیشتری‌ اسید (مشابه‌آزمایشهای فروشویی‌ متداول‌‌) نشان داده‌اند‌. بازدهی استحصال اورانیوم از نمونهء‌ سطحی‌ کانسار 1 که‌ با روش‌ تابش‌سنجی تغلیظ‌ شده‌ بود، بیشتر از 80% بدست‌ آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Laboratory Column Leaching tests in Heap Leaching Technique

نویسندگان [English]

  • M Madnezhad
  • A Alaghband
  • N Nozari

چکیده [English]

The most important aspects of heap leaching is it's potential to produce uranium at lower costs, if it is applied to a suitable ore deposit. Prior to set up a heap at industrial scale, it is necessary to collect data on leaching behavior of the ore by laboratory column leaching tests. This paper discusses the research work performed to determine permeability of the ore,the consumption of chemicals, the composition of leach solution and influence of effective parameters on uranium recovery. A laboratory system was developed for simultaneous column leaching test on 6 column with 6 different samples coming from different points of ore body at the same time.Tests were carried out on 3 samples (2 column of each),
1- Main ore body
2- Representative sample from ores
3- Radiometric concentrate of surface sample
Dependence of the recovery with the treatment condition, time (d), L/S (l/t), acid(kg/t) oxidant (kg/t), PH, EMF were studied. As a result the recovery of U was more than90% for a period of 3 weeks and (98% in 4 weeks) while the consumption of acid was 55kg/t.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heap leaching
  • column leaching
  • radiometric sorting
1.  Z. Changen, Z. changen, Z. Bllin, W. Shuhui, The final report on item 2.2.9 of contract NO.89RBAW-TOO2, CNNC, China (1992).
 
2. D. Linan, "the final report on process mineraligical study," Beijing Research Institute of chemcial Engineering and Metallurgy, CNNC, China (1992).
 
3. ب‌. سامانی،‌ گزارش‌ داخلی‌ شماره‌ 220 واحد اکتشاف، ‌“پدیده‌های‌ زمین‌شناسی‌ و کانی‌سازی‌ اورانیوم‌ در منطقه‌ ساغند،”  (1366).
 
4.  W. Shuhui, "Final work report of sampling," (1990).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
5. The extractive mettallurgy of uranium by R.C. Merit, Colorado School of Mines Institute (1971).
 
6.  Recovery of uranium from low-grade sandstone ores and phosphate rock, by, R. H. Kennedy, Processing of low - grade uranuim ores (1979).
 
7.  "Uranium extraction technology," I.A.E.A,  R.Series, NO.359, Vienna (1993).
 
8. Heap leaching test report on Bandar- Abbas uranium ores, chen – xiangbiao, 3 hong-pingru, wang Desheng (1991).