نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ و پزشکی‌ هسته‌ای‌‌، سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ ایران‌

چکیده

در این‌ کار پژوهشی‌، پریمیفوس‌ متیل‌ نشاندار شده‌ با کربن‌ - 14، که‌ آکتیویته‌ ویژه‌ آن ‌53.39 µCi/mg بود، با پریمیفوس ‌متیل ‌خالص‌ به‌ نسبت‌ 8.88 mg/kg مخلوط‌ و به‌ عنوان‌ سم‌ حشره‌کش‌ بر روی‌ گندم‌ انباری‌ بکار برده‌ شد. بذرها پس‌ از تیمار، در شرایط‌ آب ‌و هوایی‌ کرج‌ در گستره‌ دمایی‌ 5 تا 30 درجه‌ سانتی‌گراد به‌ مدت‌ 380 روز درون‌ ظرفهای‌ شیشه‌ای‌ دربسته‌ نگهداری‌ شدند. باقیمانده‌های‌ سطحی‌ و نفوذ یافته‌ قابل‌ استخراج‌ این‌ حشره‌کش‌، در بازه‌های‌ زمانی‌ معین‌ اندازه‌گیری‌ شد. باقیمانـده‌ پریمیفوس ‌متیل‌ نشاندارشده‌ باکربن ‌- 14 در گندم‌ انباری‌ پس‌ از گذشت‌ 380 روز به‌ % 82.02 دز بکـار رفتـه‌ رسید: باقیمـانده‌ سطحـی‌ از % 63 بـه‌ % 33 تقلیل‌ یافت ‌اما باقیمانده‌ نفوذیافته‌ قابل‌ استخراج‌ از % 32 به‌ % 49 رسید. این‌ اندازه‌گیری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ باقیمانده‌ پریمیفوس ‌متیل‌ با گذشت‌ زمان ‌کم‌کم‌ از سطح‌ بذر به‌ عمق‌ آن‌ نفوذ می‌‌کنـد. نتـایج‌ حاصـل‌ بیانـگر ایـن‌ کیفیـت‌ است‌ که‌ میـزان‌ کـاهـش‌ پریمیفوس‌ متیل‌ در گندم‌ انباری ‌پس‌ از مدتی‌ بیش‌ از یک‌ سال‌ حدود 18% بوده‌ است‌ که‌ پایداری‌ نسبی‌ آن‌ را نشان‌ می‌دهد. بنابرایـن‌ بـا توجه‌ بـه‌ اینکـه‌ بیشتریـن‌ حـد مجـاز بـاقیمـانـده‌ در غلـه‌ انباری‌ (MRL=10 mg/kg) است‌، بکـاربـردن‌ دزهـای‌ بیشتـر از این‌ مقدار ممکن‌ است‌ باقیمانده‌ای ‌بیشتر از حد مجاز در بر داشته‌ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination

نویسندگان [English]

  • Sh Mashayekhi
  • H Fathollahi

چکیده [English]

The

کلیدواژه‌ها [English]

  • pesticide