نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

احیای U  (VI) (اورانیل) به U (IV) (اورانوس) در فرآیندهای هسته ای ورادیو شیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار است

عنوان مقاله [English]

ORTHOGONAL ARRAY DESIGN FOR