نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیو داروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی14395-836 ، تهران- ایران

3 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران-ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی امکان تولید آهن-55 به عنوان یک چشمه گسیلنده پرتو ایکس در مصارف علمی و صنعتی می باشد. مزیت این روش، حذف مراحل آبکاری و انحلال منگنز فلزی در تولید هدف و عدم نیاز به مراحل پیچیده خالص سازی شیمیایی و رادیو شیمیایی است. محاسبات مربوط به انرژی پروتون مورد استفاده برای بمباران هدف با روشALICE/ASH انجام شد. نمونهها برای تعیین مقدار آهن-55 تولیدی با روش طیف‌سنجی پرتو ایکس و گاما مورد ارزیابی قرارگرفتند. منگنز-54 به‌ عنوان ناخالصی عمده در تولید آهن-55 تولید می‌شود. جداسازی و تخلیص آهن-55 از منگنز با تلفیق روش رسوبگیری و استخراج مایع-مایع انجام شد. مقدار منگنز و نیز مقدار تبدیل شده به منگنز-54 قابل توجه است اما نتایج نشان می‌دهد، جداسازی منگنز-54 از آهن-55 به طور کامل انجام شده است. همچنین نتایج نشان داد، تولید رادیو ایزوتوپ آهن-55 و خالص-سازی آن برای مصارف داخل ایران با روش ارائه شده امکان‌پذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Localization of the production and purification of Fe-55-radioisotope for the use in open and closed sources

نویسندگان [English]

  • Parviz Ashtari 1
  • Seyed Yousef Fazaeli Hoseini nezhad 2
  • Gholamreza Aslani 3

1 Radio-isotope & Radio-pharmaceutical Dep. Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Box 14395-836, Tehran, Iran

3 Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the possibility of producing iron-55 as an X-ray source for scientific and industrial application. The advantages of the method are the elimination of the manganese electro-plating and dissolving process in the target production step and the need for the complex stages of chemical and radio-chemical purification. Calculations of proton energy for target bombardment is performed using the ALICE / ASH method. The samples are evaluated for produced iron-55 determination by X-ray and gamma spectroscopy. Manganese-54 is produced as a major impurity in the production of iron-55. Separation and purification of iron-55 from manganese is carried out by combining of precipitation and liquid-liquid extraction. Amount of manganese, and also manganese-54 is significant, but the results show that efficient separation of manganese from iron-55 has been performed. Also, the results show that the production and purification of iron-55 radioisotope for territorial use in Iran is possible with the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open and closed sources
  • Production and purification of Fe-55-radioisotope
  • ALICE/ASH