آ

 • آفریده، حسین گزینش واکنش هسته ای مناسب برای تولید رادیوداروی کریپتون - 81m [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 31-43]

 • آواکیان، ساکو پیش یونش در توکامک الوند IIC [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 45-49]

 • آواکیان، مارکوس پیش یونش در توکامک الوند IIC [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 45-49]

ا

 • اسدی نژاد، محسن اندازه گیری میزان سلنیم در سرم خون کودکان مبتلا به سرطان خون با روش فعال کردن نوترونی [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 7-14]

ب

 • بنائی، ناصر مطالعه نوارهای انرژی GaAs نوع n و InP نوع p با روشهای طیفنمایی تراگسیلی ونورالیانی [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 57-62]

 • بنایی، ناصر رشد بلور Lif با ناخالصیهای Mg و Ti به منظور ساخت ماده اولیه دزیمتر شخصی گرما - لیانی [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 37-43]

 • بهروزی نیا، جهانگیر پیش یونش در توکامک الوند IIC [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 45-49]

پ

 • پذیرنده، علی اندازه گیری میزان سلنیم در سرم خون کودکان مبتلا به سرطان خون با روش فعال کردن نوترونی [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 7-14]

 • پیامی شبستری، محمود الگوی ژله پایدار اسپین - قطبیده و اثر فرد - زوج در خوشه های فلزی [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 17-21]

ج

 • جعفری زاده، منصور مقایسه پاسخ برخی از دزیمتری های ترمولومینسانس به پرتوهای گاما [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 27-30]

ح

 • حاجی سعید، سیدمحمد گزینش واکنش هسته ای مناسب برای تولید رادیوداروی کریپتون - 81m [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 31-43]

 • حسینی نژاد، زهره ایجاد لاین های جدید پنبه متحمل به بیماری ورتیسیلیوز به روش موتاسیون [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 63-70]

 • حمزه ای، حسین سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

خ

 • خان زاده، محمد مطالعه نوارهای انرژی GaAs نوع n و InP نوع p با روشهای طیفنمایی تراگسیلی ونورالیانی [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 57-62]

د

 • دوست فرهی، معصومه سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

ر

 • ربانی، محمد بررسی محلول کومارین برای دزیمتری پرتوهای یونساز [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 31-35]

 • رستگاری، سیدجلال ایجاد لاین های جدید پنبه متحمل به بیماری ورتیسیلیوز به روش موتاسیون [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 63-70]

ز

 • زاهدی، فرانک بررسی محلول کومارین برای دزیمتری پرتوهای یونساز [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 31-35]

س

 • سامانی، بهرام فلزیابی پرکامبرین در ایران مرکزی (بخش اول) [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 1-16]

 • سلیمانیان، عبدالرضا ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL) [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 15-26]

ش

 • شاه حسینی، غلامرضا کاربرد پرتوگاما در رفع آلودگی قارچی دان طیور و تاثیر آن بر تغییر عیار ایمنی حاصل از واکسیناسیون جوجه های SPF [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 22-30]

 • شاهور، ارژنگ ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL) [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 15-26]

 • شعبانی، غلامعلی سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

ط

 • طلوعی، شهناز سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

ع

 • عالیپور، آنیتا ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL) [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 15-26]

 • عبدالله پور، مجتبی سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

 • عبودزاده، محمدرضا گزینش واکنش هسته ای مناسب برای تولید رادیوداروی کریپتون - 81m [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 31-43]

غ

 • غفوری، مصطفی ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL) [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 15-26]

 • غفوریان، حسین بررسی سازوکارها وبهینه سازی جذب اورانیم توسط باکتری MGF-48 [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 44-56]

 • غفوریان، حسین بررسی محلول کومارین برای دزیمتری پرتوهای یونساز [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 31-35]

ف

 • فری پور، نجات رشد بلور Lif با ناخالصیهای Mg و Ti به منظور ساخت ماده اولیه دزیمتر شخصی گرما - لیانی [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 37-43]

گ

 • گشایشی، حمیدرضا بررسی دسته بندی خرده اشیاء پرکننده برج خنک کننده در آرایه های مختلف [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 1-13]

 • گواهی، محمد ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL) [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 15-26]

م

 • محمدلطیفی، علی بررسی سازوکارها وبهینه سازی جذب اورانیم توسط باکتری MGF-48 [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 44-56]

 • ملک زاده، فریدون بررسی سازوکارها وبهینه سازی جذب اورانیم توسط باکتری MGF-48 [دوره 18، شماره 4، 1377، صفحه 44-56]

 • میخچی، کریم حسین رشد بلور Lif با ناخالصیهای Mg و Ti به منظور ساخت ماده اولیه دزیمتر شخصی گرما - لیانی [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 37-43]

 • مینو، حبیب اله پیش یونش در توکامک الوند IIC [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 45-49]

ن

 • نجفی، رضا سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

 • نوری، سعید تابع توزیع فضای فاز وینگر برای اتم هیدروژن [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 1-6]

و

 • وثوق، پروانه اندازه گیری میزان سلنیم در سرم خون کودکان مبتلا به سرطان خون با روش فعال کردن نوترونی [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 7-14]

ه

 • هادیزاد، طیبه سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

ی

 • یراقچی، علی اصغر سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، شماره 2، 1377، صفحه 51-63]

login