ا

 • احمدی، سیدجواد مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 1-10]

 • اصغری زاده، فرید تعیین درصد غنای اورانیم با استفاده از انرژی های پایین پرتوهای گاما وایکس [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 15-24]

 • امامی، محمدرضا طراحی نیمه صنعتی جداسازی رادیم به کمک باکتری MGF-48 [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 25-29]

 • امامی، محمدرضا روش جدید جداسازی رادیم از آبهای چشمه های منطقه رامسر با استفاده از باکتری سودوموناس MGF-48 [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 73-88]

ب

 • بازرگانی، کمال الدین زئولیت زایی در آندزیتهای جنوب کهریزک [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 63-77]

 • بنایی، ناصر مطالعه مراکز رنگی ایجادشده در تک کریستال سدیم کلراید توسط تابش های یونساز گاما به روش طیف نگاری نوری جذب و لومینسانس [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 89-100]

پ

 • پروین، پرویز مطالعه وابستگی خطوط طیفی لیزر اتمی فلوئور به فشار گاز وتحلیل سازوکار دمش لیزر در فشارهای مختلف [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 7-20]

ح

 • حسین، سید واقف مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 1-10]

 • حیدری، احمد بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پرتوگیری های شغلی ایران (2) [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 63-72]

خ

 • خانچی، علیرضا مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 1-10]

 • خلجی اسدی، مرتضی ساختمان نمونه خورشیدی تامین انرزی مورد نیاز یک ساختمان بوسیله انرژی خورشیدی [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 39-51]

د

 • دانش، ماندانا ساختمان نمونه خورشیدی تامین انرزی مورد نیاز یک ساختمان بوسیله انرژی خورشیدی [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 39-51]

 • درریز، زهرا مطالعه مراکز رنگی ایجادشده در تک کریستال سدیم کلراید توسط تابش های یونساز گاما به روش طیف نگاری نوری جذب و لومینسانس [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 89-100]

 • دیلمی معزی، محمد مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 1-10]

ذ

 • ذاکری، فریده بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پرتوگیری های شغلی ایران (2) [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 63-72]

ر

ز

 • زرساو، پروین بررسی میزان آسیب پذیری کروموزومی افراد پرتوکار در مقابل پرتوگیری بالاتر از حد مجاز در محیط فاقد موجود زنده با روش تراکم زودرس کروموزومهای سلولهای تک هسته ای خون [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 1-6]

 • زعفرانی، محمدصادق مطالعه وابستگی خطوط طیفی لیزر اتمی فلوئور به فشار گاز وتحلیل سازوکار دمش لیزر در فشارهای مختلف [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 7-20]

س

 • سپانلو، کامران به کارگیری مفهوم تحمل خطا در طراحی اتاق کنترل نیروگاههای هسته ای [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 21-26]

ص

 • صدیق زاده، اصغر بررسی رفتار ذرات آئروسل در میدان الکتروستاتیکی [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 1-13]

 • صدیق زاده، اصغر بررسی کیفیت ماسکهای یکبار مصرف در راستای تدوین استاندارد آنها [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 29-38]

 • صدیقی، رسول مطالعه وابستگی خطوط طیفی لیزر اتمی فلوئور به فشار گاز وتحلیل سازوکار دمش لیزر در فشارهای مختلف [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 7-20]

 • صفایی، بتول ساختمان نمونه خورشیدی تامین انرزی مورد نیاز یک ساختمان بوسیله انرژی خورشیدی [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 39-51]

ض

 • ضیایی، عبدعلی بررسی میزان آسیب پذیری کروموزومی افراد پرتوکار در مقابل پرتوگیری بالاتر از حد مجاز در محیط فاقد موجود زنده با روش تراکم زودرس کروموزومهای سلولهای تک هسته ای خون [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 1-6]

 • ضیایی، فرهود بهینه سازی طیف پرتو نوترونها برای سیستم رادیوگرافی نوترونی [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 69-74]

ط

 • طلوعی، شهناز تعیین مقدار قلع دو ظرفیتی در کیتهای رادیودارویی تکنیسیم (99mTc) [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 27-40]

ع

 • عبدلی ارمکی، م بررسی کیفیت ماسکهای یکبار مصرف در راستای تدوین استاندارد آنها [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 29-38]

 • عسجدی، محمدرضا اندازه گیری ثابت جفت شدگی چهار قطبی دوترون استیلنی توسط روشهای نظری وتجربی [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 41-51]

 • عمیدی، رویا استفاده از پرتوگاما جهت استریل کردن گندم به عنوان محیط کشت بذر قارچهای خوراکی [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 21-28]

غ

 • غفوریان، حسین بررسی رفتار ذرات آئروسل در میدان الکتروستاتیکی [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 1-13]

 • غفوریان، حسین طراحی نیمه صنعتی جداسازی رادیم به کمک باکتری MGF-48 [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 25-29]

 • غفوریان، حسین روش جدید جداسازی رادیم از آبهای چشمه های منطقه رامسر با استفاده از باکتری سودوموناس MGF-48 [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 73-88]

 • غفوریان، حسین جداسازی اورانیم وفلزات سمی بوسیله باکتری جدید MGF-48 [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 53-67]

ف

 • فاطمی، کاظم شناسایی وتعیین رادیوشیمیایی عناصر منیزیم، منگنز ومولیبدن در مواد زیست شناختی [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 51-61]

 • فرازمند، عباس طراحی نیمه صنعتی جداسازی رادیم به کمک باکتری MGF-48 [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 25-29]

 • فرازمند، عباس روش جدید جداسازی رادیم از آبهای چشمه های منطقه رامسر با استفاده از باکتری سودوموناس MGF-48 [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 73-88]

 • فرازمند، عباس جداسازی اورانیم وفلزات سمی بوسیله باکتری جدید MGF-48 [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 53-67]

 • فلاحیان، نازآفرین بررسی رفتار ذرات آئروسل در میدان الکتروستاتیکی [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 1-13]

ق

 • قریب، احمد شناسایی وتعیین رادیوشیمیایی عناصر منیزیم، منگنز ومولیبدن در مواد زیست شناختی [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 51-61]

 • قلی آسایی، رضا بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پرتوگیری های شغلی ایران (2) [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 63-72]

 • قنادی، محمد مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 1-10]

 • قنادی مراغه، محمد تعیین درصد غنای اورانیم با استفاده از انرژی های پایین پرتوهای گاما وایکس [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 15-24]

ک

 • کردی اردکانی، حسین خواص الکتریکی وساختاری فیلم نازک احیاشده توسط لیزر اگزایمر تپی [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 11-19]

 • کمالی مقدم، کیومرث تعیین پارامترهای موثر در شناخت جنس نمونه ناشناخته با پرتونگاری همزمان نوترون و گاما [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 79-87]

 • کمالی مقدم، کیومرث بهینه سازی طیف پرتو نوترونها برای سیستم رادیوگرافی نوترونی [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 69-74]

م

 • مصطفوی، مصطفی استفاده از پرتوگاما جهت استریل کردن گندم به عنوان محیط کشت بذر قارچهای خوراکی [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 21-28]

 • مطلوبی، حجت اله سنتز بازهای کلئوزیدی با کربن چهارده [14C] [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 75-83]

 • ملک زاده، فریدون جداسازی اورانیم وفلزات سمی بوسیله باکتری جدید MGF-48 [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 53-67]

 • مهرداد، سید مرتضی سنتز بازهای کلئوزیدی با کربن چهارده [14C] [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 75-83]

 • موثقی، هوشنگ روش استخراج مایع - مایع اورانیم از محلولهای اسیدفسفریک با استخراج کننده PN-1200 [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 53-61]

ن

 • ناصری، محمدمهدی تعیین پارامترهای موثر در شناخت جنس نمونه ناشناخته با پرتونگاری همزمان نوترون و گاما [دوره 17، شماره 4، 1376، صفحه 79-87]

 • نجفی، رضا تعیین مقدار قلع دو ظرفیتی در کیتهای رادیودارویی تکنیسیم (99mTc) [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 27-40]

و

 • ورزگر، روشن بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پرتوگیری های شغلی ایران (2) [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 63-72]

ه

 • هاشمی، علی روش استخراج مایع - مایع اورانیم از محلولهای اسیدفسفریک با استخراج کننده PN-1200 [دوره 17، شماره 3، 1376، صفحه 53-61]

ی

 • یراقچی، علی اصغر تعیین مقدار قلع دو ظرفیتی در کیتهای رادیودارویی تکنیسیم (99mTc) [دوره 17، شماره 2، 1376، صفحه 27-40]

login