ا

 • اشرفی، رضا دقت اندازه گیری غیر تخریبی نمونه استاندارد اورانیم به وسیله روش شمارش نوترونهای تاخیری [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 53-61]

ب

 • براتچی، زرین گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192 [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 43-52]

پ

 • پور عبیدی، موسی گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192 [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 43-52]

ت

 • ترکاشوند، م ایجاد پالس بلند در لیزر مولکولی ازت با تخلیه طولی [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 33-41]

ح

 • حریری، اکبر ایجاد پالس بلند در لیزر مولکولی ازت با تخلیه طولی [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 33-41]

س

 • سلیمانیان، عبدالرضا بررسی ویژگیهای دزیمتر پاسیو نفوذی گاز رادن سازمان انرژی اتمی ایران جهت تعیین پرتوگیری مردم در خانه های مسکونی [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 1-18]

 • سهرابی، مهدی بررسی ویژگیهای دزیمتر پاسیو نفوذی گاز رادن سازمان انرژی اتمی ایران جهت تعیین پرتوگیری مردم در خانه های مسکونی [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 1-18]

ص

 • صابری، نسرین گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192 [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 43-52]

گ

 • گلپایگانی، س. ع ایجاد پالس بلند در لیزر مولکولی ازت با تخلیه طولی [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 33-41]

م

 • مجیر شاهی، خسرو گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192 [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 43-52]

 • میرعشقی، سیدعلی تولید ناخالصی نوع N در کریستال سیلیکن با استفاده از واکنش نوترونهای حرارتی [دوره 9، شماره 4، 1368، صفحه 19-32]

login