آ

 • آسایی، رضا بررسی شکستهای کروموزومی در پرتوگیریهای شغلی ایران در سالهای 1363 و 1364 [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 23-30]

ا

 • افتاده، حمید بررسی خوردگی بین دانه ای فولادهای حساس شده 304 و 316 در محیط سولفوکوپریک [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 50-59]

 • الهی، سیدمحمد اندازه گیری پارامترهای پلاسما با روش پروب [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 57-66]

 • اولیاه، عباس تجزیه سرم خون بروش پرتوزا کردن با نوترون [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 45-55]

ب

 • بیات، ایرج تعیین ثابت پایداری سریم وعناصر ترانس اورانیم با اسیدهای پلی کربوکسیلیک [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 1-23]

ح

 • حشمت دهکردی، ابراهیم بررسی خوردگی بین دانه ای فولادهای حساس شده 304 و 316 در محیط سولفوکوپریک [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 50-59]

 • حیدری، احمد بررسی شکستهای کروموزومی در پرتوگیریهای شغلی ایران در سالهای 1363 و 1364 [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 23-30]

خ

 • خاتمی، هاشم بررسی خوردگی بین دانه ای فولادهای حساس شده 304 و 316 در محیط سولفوکوپریک [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 50-59]

 • خوشنودی، مجید روش کالیبره کردن آشکارسازهای نوترونی مجهز به کند کننده کروی [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 29-44]

ذ

 • ذوفن، بهمن تهیه نمودارهای پرتودهی جهت دستگاههای پرتو X ساز [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 17-28]

ر

 • رحیقی، جواد بررسی اجمالی شکست هسته هایی که از نظر نوترون غنی می باشند [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 45-50]

 • رشیدی نیا، احمد ساختمان اتمی کریستال کشت شده واثرات کانالی در کشت یونی [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 1-9]

 • رفیعی، حمید تجزیه سرم خون بروش پرتوزا کردن با نوترون [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 45-55]

س

 • سلطانمرادی، فریدون ساخت لیزر کوچک ضربانی با منبع پیش یونش جرقه ای [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 60-69]

 • سلطانی، ماهرخ تعیین ثابت پایداری سریم وعناصر ترانس اورانیم با اسیدهای پلی کربوکسیلیک [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 1-23]

غ

ف

 • فاطمی، کاظم مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 31-43]

 • فتحی، داریوش ساختمان اتمی کریستال کشت شده واثرات کانالی در کشت یونی [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 1-9]

ق

 • قرآن نویس، محمود اندازه گیری پارامترهای پلاسما با روش پروب [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 57-66]

 • قریب، احمد مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 31-43]

ک

 • کوشکستانی، رضا مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 31-43]

م

 • محمود زاده، علی مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 31-43]

 • مدرس، مجید ساختمان نوکلئون ها واثر EMC [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 11-16]

 • معزی، عبداله مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 31-43]

ن

 • نعیمی، سعید امین ساخت لیزر کوچک ضربانی با منبع پیش یونش جرقه ای [دوره 8، شماره 1، 1367، صفحه 60-69]

 • نواب پور، ایرج تجزیه سرم خون بروش پرتوزا کردن با نوترون [دوره 8، شماره 4، 1367، صفحه 45-55]

login