ب

ر

  • رهنما، پرویز دیاپیریسم زاگرس وحاشیه خلیج فارس و رابطه آن با کانی سازی [دوره 7، شماره 1، 1366، صفحه 23-38]

ز

  • زارع، زیبا بررسی اثر پرتوگاما بر قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته ایران [دوره 7، شماره 1، 1366، صفحه 15-22]

س

  • سهرابی، مهدی معرفی یک سیستم جدید چند سلولی خورش الکتروشیمی جهت بررسی وتعیین سریع منحنی مشخصه دزیمترهای دی الکتریک پلیمری نوترون وذرات باردار [دوره 7، شماره 1، 1366، صفحه 4-14]

  • سهرابی، مهدی بررسی اثر گرما درمانی آشکارساز LR-115 بر روی ثبت ردپای زمینه و ذرات آلفا [دوره 7، شماره 1، 1366، صفحه 39-48]

ط

  • طوفانیان، فرشاد بررسی اثر پرتوگاما بر قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته ایران [دوره 7، شماره 1، 1366، صفحه 15-22]

م

  • مهدی، شهره بررسی اثر گرما درمانی آشکارساز LR-115 بر روی ثبت ردپای زمینه و ذرات آلفا [دوره 7، شماره 1، 1366، صفحه 39-48]

login