ا

 • اردوانی، فردین لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 109-10]

 • اسپهند، محمدرضا کانی سازی اورانیم و مس در معادن ایران به ویژه در مناطق نیشابور و انارک [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 27-36]

 • افتاده، حمید بررسی اثر شیمیایی بخارید برروی آلیاژ زیر کالوی چهار [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 37-40]

 • امامی، میرسعید بررسی ژئوشیمی آبها ورسوبات رودخانه ای ناودیس گورچین در ارتباط با اکتشاف اورانیم [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 11-18]

ب

 • بهجت، عباس طرح وساخت لیزر گازکربنیک (CO2) پرقدرت با پرتوی مداوم [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 19-26]

ت

 • ترکاشوند، مصطفی لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 109-10]

ح

 • حریری، اکبر لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 109-10]

س

 • ساطانمرادی، فریدون طرح وساخت لیزر گازکربنیک (CO2) پرقدرت با پرتوی مداوم [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 19-26]

ع

 • عتیقه چی، کاظم طرح وساخت لیزر گازکربنیک (CO2) پرقدرت با پرتوی مداوم [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 19-26]

ک

 • کرمی، احمد لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 109-10]

ن

 • نعیمی، سعید امین طرح وساخت لیزر گازکربنیک (CO2) پرقدرت با پرتوی مداوم [دوره 5، شماره 4، 1364، صفحه 19-26]

و

login