آ

 • آلانی، رضا بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 1-21]

ب

 • بینش مروستی، محمدحسین مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 36-64]

پ

 • پیروان، حمید مطالعه عناصر کم مقدار در شیر با استفاده از تکنیکهای آنالیز هسته ای [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 65-81]

ت

ر

 • رحیمی، حسن مطالعه عناصر کم مقدار در شیر با استفاده از تکنیکهای آنالیز هسته ای [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 65-81]

 • رضا اسماعیلی، داود برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 22-35]

ز

 • زرساو، پروین برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 22-35]

س

 • ساحلی، نزهت پیدای برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 22-35]

 • سلطانمرادی، فریدون مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 36-64]

 • سهرابپور، مصطفی برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 22-35]

ص

 • صفایی، بتول بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 1-21]

ط

 • طباطبائیان، زینت طراحی وساخت سیستم رادیوگرافی با نوترون در راکتور مرکز تحقیقات هسته ای [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 82-97]

ع

 • عضدی، هرمز بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 1-21]

ق

 • قریب، احمد مطالعه عناصر کم مقدار در شیر با استفاده از تکنیکهای آنالیز هسته ای [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 65-81]

ک

 • کمالی مقدم، کیومرث طراحی وساخت سیستم رادیوگرافی با نوترون در راکتور مرکز تحقیقات هسته ای [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 82-97]

م

 • مداح، فاطمه مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 36-64]

 • مشفق همدانی، سیاوش مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 36-64]

 • میرحبیبی، ناصر طراحی وساخت سیستم رادیوگرافی با نوترون در راکتور مرکز تحقیقات هسته ای [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 82-97]

ن

 • نراقی، مسعود بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 1-21]

ی

 • یراقچی، علی اصغر مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1363، صفحه 36-64]

login