آ

 • آلانی، رضا کاربرد آلیاژ آلومینیومی 1050 و 1100 ساخت ایران در تکنولوزی هسته ای [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 1-24]

ا

 • اردوانی، فردین بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 62-79]

ت

 • ترکاشوند، مصطفی بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 62-79]

ح

 • حریری، اکبر بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 62-79]

س

 • سلطان مرادی، فریدون آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 25-50]

 • سنگ، مجتبی کاربرد آلیاژ آلومینیومی 1050 و 1100 ساخت ایران در تکنولوزی هسته ای [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 1-24]

ط

 • طینتی، محمدتقی آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 25-50]

ع

 • علیپور، اسکندر رادیولیزمحلول 2 - پروپانل - کتون ومقایسه آن بافتولیز [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 80-94]

م

 • مروستی، محمدحسین آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 25-50]

 • مشفق همدانی، سیاوش آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 25-50]

و

 • وارطانیان، رافیک تعیین سن کریستالهای با روش آشکارسازی ردپای پاره های شکافت: استفاده از ان برروی آپتیهای بافق [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 51-60]

ی

 • یراقچی، علی اصغر بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند [دوره 3، شماره 3، 1362، صفحه 62-79]

login