ا

  • اسپهبد، محمدرضا رادیواکتیویته فسفاتها و اکتشاف اورانیم در کانسارهای فسفاته ایران [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 1-18]

  • اسماعیلی مکرم، مجید سینتیک اکسیداسیون زیرکالوی -4 در درجه حرارتهای بالا و اثر حلالیت اکسیژن در سختی ان [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 38-56]

  • افراسیابیان، احمد محیط های زمین شناسی مساعد اورانیم ومختصری از فعالیتهای اکتشافی آن در جهان [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 20-36]

ب

  • بلوری، هادی مطالعه اثرات تحریکی پرتو گاما در عوامل کارکرد ریشه در مرحله اولیه رویش ارقام مختلف گندم ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 88-95]

ر

  • روانشید، سید حمید تخمین تابش ماهانه خورشیدی بر سطح افقی با روش معادله آنگستروم [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 78-87]

س

  • سهرابی، مهدی دزیمتری فردی آلبدو نوترون جدیدی بنام نوتر ایران [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 57-77]

م

  • مجد، فرامرز مطالعه اثرات تحریکی پرتو گاما در عوامل کارکرد ریشه در مرحله اولیه رویش ارقام مختلف گندم ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 88-95]

  • میرفندرسکی، سعید سینتیک اکسیداسیون زیرکالوی -4 در درجه حرارتهای بالا و اثر حلالیت اکسیژن در سختی ان [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 38-56]

ن

  • ناقدی احمدی، ایرج مطالعه اثرات تحریکی پرتو گاما در عوامل کارکرد ریشه در مرحله اولیه رویش ارقام مختلف گندم ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 88-95]

  • نرسسیان، هاکوپ سینتیک اکسیداسیون زیرکالوی -4 در درجه حرارتهای بالا و اثر حلالیت اکسیژن در سختی ان [دوره 1، شماره 2، 1360، صفحه 38-56]

login