دوره و شماره: دوره 25، جلد 35 - شماره پیاپی 3، پاییز 1384، صفحه 1-51 
3. تعیین دُز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه‌های موز

صفحه 15-20

هوشنگ گورچینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ فرامرز مجد؛ مسعود رحیمی