دوره و شماره: دوره 40، جلد88 - شماره پیاپی 2، تابستان 1398، صفحه 1-127 
3. محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 22-31

10.24200/nst.2019.995

محمدامین امیرخانی دهکردی؛ مصطفی حسن زاده؛ محسن اسدی اسدآباد؛ سیدمحمد میروکیلی


4. طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات

صفحه 32-43

10.24200/nst.2019.996

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی دوم؛ داود ایرجی؛ محمدامیرحمزه تفرشی؛ حسین صادقی


5. تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی

صفحه 44-50

10.24200/nst.2019.997

سجاد کاظمی سنگ سرکی؛ سعید جلوانی؛ محمود ملاباشی؛ مریم ایلچی؛ زهرا پور حسن نژاد؛ داود احدپور؛ کاوه سیلاخوری