دوره و شماره: دوره 18، جلد 17، زمستان 1377، صفحه 1-70 
4. گزینش واکنش هسته ای مناسب برای تولید رادیوداروی کریپتون - 81m

صفحه 31-43

محمدرضا عبودزاده؛ حسین آفریده؛ سیدمحمد حاجی سعید


5. بررسی سازوکارها وبهینه سازی جذب اورانیم توسط باکتری MGF-48

صفحه 44-56

حسین غفوریان؛ علی محمدلطیفی؛ فریدون ملک زاده