دوره و شماره: دوره 11، جلد 10، بهار 1370، صفحه 1-101 
8. ساخت یک تمام نگار قوس و قزحی

صفحه 93-97

ناصر پرتوی شبستری؛ حبیب مجیدی ذوالبنین