دوره و شماره: دوره 37، جلد 76 - شماره پیاپی 2، تابستان 1395، صفحه 1-95 
2. ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی

صفحه 8-15

علی بهرامی سامانی؛ حسن یوسف نیا؛ فریدون عباسی دوانی؛ حسین آفریده؛ امیررضا جلیلیان؛ سیمین دخت شیروانی آرانی؛ محمد قنادی مراغه


4. بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم

صفحه 26-36

حمزه فراتی راد؛ حمید رضا مهاجرانی؛ مهدی نجات پیشکناری؛ علی مالکی فارسانی؛ سعید مومن زاده؛ محمد رستم نژاد؛ محسن اسدیان


8. اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس

صفحه 68-78

مسعود پیشدست؛ عبداله اسلامی مجد؛ مسعود کاوش تهرانی