دوره و شماره: دوره 35، جلد 69 - شماره پیاپی 4، پاییز 1393، صفحه 1-85 
2. استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته

صفحه 10-18

اکرم رحمتی؛ محمد تقی زاده؛ سیدجواد احمدی؛ محمد قنادی مراغه


7. مطالعه‌ی خودجذبی نمونه‌های محیطی در طیف‌نمایی گاما

صفحه 46-55

محبوبه لطفی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ بهزاد تیموری سیچانی


11. شبیه‌سازی یک تفنگ الکترونی انرژی- پایین

صفحه 76-81

مجتبی مقبل الحسین؛ احسان بازوند؛ عبدالمحمد قلمبر دزفولی


12. تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش در جوانه‌های انار (رقم ملس ساوه)

صفحه 85-85

سیروس ودادی؛ بهنام ناصریان؛ سید ضیاالدین طباطبایی؛ مسعود رحیمی