دوره و شماره: دوره 38، جلد 80 - شماره پیاپی 2، تابستان 1396، صفحه 1-94 
4. تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 111Inپنتتروتاید در ایران

صفحه 25-34

سید یوسف فضائلی حسینی‌نژاد؛ مصطفی عرفانی


9. تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای

صفحه 81-88

راحله خطیری؛ حیدر فری‌پور؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ زهرا درریز؛ بهزاد ارحامی؛ نوراله علی اکبری؛ اسماعیل جنگجو