دوره و شماره: دوره 38، جلد 81 - شماره پیاپی 3، پاییز 1396، صفحه 1-104 
1. ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم

صفحه 1-12

احسان بوستانی؛ صمد خاکشورنیا؛ ابراهیم عابدی


4. مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg

صفحه 34-40

مهناز عبدالهی درگاه؛ نیره عبداللهی قهی؛ ناصر علی نژاد