دوره و شماره: دوره 39، جلد 83 - شماره پیاپی 1، بهار 1397، صفحه 1-102 
6. برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری

صفحه 46-61

10.24200/nst.2018.192

افسانه احمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید جواد احمدی؛ بهزاد سلطانی؛ فاطمه ثقفی؛ نیلوفر محسنی