دوره و شماره: دوره 39، جلد 84 - شماره پیاپی 2، تابستان 1397، صفحه 1-99 
9. مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن

صفحه 81-89

10.24200/nst.2018.1050

سمانه ذوالقدری؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف نیا؛ علی بهرامی سامانی