دوره و شماره: دوره 34، جلد 66 - شماره پیاپی 4، زمستان 1392، صفحه 1-108 
8. تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید

صفحه 64-76

کاظم فاطمی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ حیدر پاشائی؛ مهدی ترکش اصفهانی


9. غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها

صفحه 77-81

ضرغام اسدالهی؛ محمدرضا قاسمی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ پروین سرآبادانی؛ هوشنگ بختیاری؛ سیدمحمود محاطی؛ هوشیار سیدی؛ حسین صدری؛ معصومه شربتداران


11. اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+

صفحه 94-100

مریم نظری؛ حسین زمانی زینلی؛ نرجس آباقری مهابادی