دوره و شماره: دوره 34، جلد 65 - شماره پیاپی 3، پاییز 1392، صفحه 1-107 
2. بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA

صفحه 8-16

سیدمحمد مهدی ابطحی؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ حسین خلفی


5. کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن

صفحه 27-33

علیرضا خانچی؛ ندا اکبری؛ اکرم پورمتین؛ محمدحسین مجربی‌تبریزی؛ بهرام سلیمی


12. مدل‌سازی جریان آب جوش در مولد بخار VVER-1000

صفحه 101-108

امیر صفوی؛ محمدرضا عبدی؛ منصور طالبی؛ محمدحسین استکی