دوره و شماره: دوره 33، جلد 60 - شماره پیاپی 2، تابستان 1391، صفحه 1-67 
1. جذب زیستی اورانیم به وسیله‌ی مخمر نان در حضور سرب و کادمیم و مدل‌سازی داده‌های تعادلی

صفحه 1-14

علیرضا کشتکار؛ عطیه یعقوبی؛ مرتضی قاسمی ترک‌آباد؛ محمدمهدی منتظر رحمتی


6. بررسی هیدروژئوشیمیایی احتمال کانی‌سازی نوع رسوبی اورانیم در منطقه‌ی فردوس

صفحه 47-54

کاوه پازند؛ محمدرضا رواسان؛ یوسف قنبری؛ مجید خسروی؛ حسین فتوت رودسری