دوره و شماره: دوره 36، جلد 71 - شماره پیاپی 1، بهار 1394، صفحه 1-147 
5. طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی

صفحه 44-50

محسن نیکبخت؛ بهجت قاسمی؛ فریدون عباسی دوانی؛ بابک شیرانی بیدآبادی؛ غلامرضا اطاعتی


7. تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی

صفحه 60-66

علی بادبرین؛ امیررضا جلیلیان؛ فریبا جوهری دها؛ حسن یوسف نیا؛ میترا اطهری علاف


8. جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده

صفحه 67-75

مهدیه بختیاری رمضانی؛ جعفر محمودی؛ ناصر علی نژاد


11. بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم

صفحه 96-104

رضا مرادی؛ سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری


12. بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم

صفحه 105-112

ستاره محمدسلیم؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ سهراب ایمانی


13. جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی)

صفحه 113-126

معصومه خلج معصومی؛ محمد لطفی؛ ایوب معمار کوچه باغ؛ پیمان افضل؛ بهنام صادقی؛ احمد خاکزاد