سردبیر


دکترمحمد قنادی مراغه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، رادیوشیمی

مدیر مسئول


دکتر میثم تراب‌مستعدی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، مهندسی شیمی

مدیر علمی و اجرایی


دکتر معصومه یارمحمدی سطری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

استادیار، فیزیک شتابگر

  • myarmohammadisatriaeoi.org.ir

اعضای گروه دبیران


دکتر اعظم اخوان آق قلعه پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار، شیمی آلی

اعضای گروه دبیران


دکتر اعظم برزوئی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار، کشاورزی هسته ای

اعضای گروه دبیران


دکترعلی بهرامی سامانی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، کاربرد پرتوها و رادیودارو

اعضای گروه دبیران


دکتر داود بیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

استاد، داروسازی هسته‌ای

اعضای گروه دبیران


دکتر حسین پوربیگی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار، مهندسی هسته‌ای

اعضای گروه دبیران


دکترکمال حداد دانشگاه شیراز

استاد، ترموهیدرولیک راکتور

اعضای گروه دبیران


دکتر محمدرضا دیوبند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استاد، فیزیک پزشکی

اعضای گروه دبیران


دکتر محمدرضا رضاپناه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دانشیار، گیاه پزشکی

اعضای گروه دبیران


دکتر احمد شعبانی دانشگاه شهید بهشتی

استاد، شیمی

اعضای گروه دبیران


دکتر امیر سعید شیرانی دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار، مهندسی نیروگاه‌های هسته‌ای

  • a_shiranisbu.ac.ir
  • h-index: 13

اعضای گروه دبیران


دکتر سیدجابر صفدری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، مهندسی شیمی

اعضای گروه دبیران


دکتر فرشاد صحبت زاده دانشگاه مازندران

استاد، فیزیک پلاسما و برهمکنش لیزر

اعضای گروه دبیران


دکتر محمدرضا عباسی دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار، مهندسی هسته ای

اعضای گروه دبیران


دکتر امیر حسین فرهبد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار مهندسی هسته‌ای

اعضای گروه دبیران


دکتر نیما قلعه دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار، فیزیک هسته ای

اعضای گروه دبیران


دکتر محمد باقر غفرانی دانشگاه صنعتی شریف

استاد، مهندسی هسته‌ای

اعضای گروه دبیران


دکترامیدرضا کاکویی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، فیزیک هسته‌ای و شتابگرها

اعضای گروه دبیران


دکتر علیرضا کشتکار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، مهندسی شیمی

  • akeshtkaraeoi.org.ir
  • h-index: 31

اعضای گروه دبیران


دکترامیر موافقی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار، ایمنی هسته‌ای و نوترون گرافی

اعضای گروه دبیران


دکتر عزالدین مهاجرانی دانشگاه شهید بهشتی

استاد، فیزیک فوتونیک

اعضای گروه دبیران


دکتر مسعود مهجور شفیعی دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک

دانشیار، فیزیک هسته‌ای

اعضای گروه دبیران


دکتر محمد حسین مهدیه دانشگاه علم و صنعت

استاد، فیزیک

اعضای گروه دبیران


دکترناصر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف

استاد، فیزیک و مهندسی هسته ای نوترونیک راکتور

اعضای گروه دبیران


دکترمحمد یزدی دانشگاه شهید بهشتی

استاد، زمین‌شناسی اقتصادی

اعضای مشورتی گروه دبیران (بین المللی)


Narayan S. Hosmane Distinguished Research Professor and Board of Trustees Professor,
Department of Chemistry & Biochemistry
Northern Illinois University, DeKalb, Illinois 60115 – 2862, USA.

استاد، شیمی و بیوشیمی

اعضای مشورتی گروه دبیران (بین المللی)


Dr. V. Gulik Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Kyiv, Ukraine

استاد، انرژی هسته‌ای