سردبیر


دکترمحمد قنادی مراغه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، رادیوشیمی

مدیر مسئول


دکتر میثم تراب‌مستعدی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، مهندسی شیمی

مدیر علمی و اجرایی


دکتر معصومه یارمحمدی سطری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

استادیار، فیزیک شتابگر

  • myarmohammadisatriaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم اخوان آق قلعه پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار، شیمی آلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم برزوئی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار، کشاورزی هسته ای

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی بهرامی سامانی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار، کاربرد پرتوها و رادیودارو

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود بیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

استاد، داروسازی هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین پوربیگی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار، مهندسی هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکترکمال حداد دانشگاه شیراز

استاد، ترموهیدرولیک راکتور

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا دیوبند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استاد، فیزیک پزشکی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا رضاپناه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دانشیار، گیاه پزشکی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد شعبانی دانشگاه شهید بهشتی

استاد، شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر سعید شیرانی دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار، مهندسی نیروگاه‌های هسته‌ای

  • a_shiranisbu.ac.ir
  • h-index: 13

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدجابر صفدری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد صحبت زاده دانشگاه مازندران

استاد، فیزیک پلاسما و برهمکنش لیزر

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا عباسی دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار، مهندسی هسته ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر حسین فرهبد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار مهندسی هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر نیما قلعه دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار، فیزیک هسته ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد باقر غفرانی دانشگاه صنعتی شریف

استاد، مهندسی هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکترامیدرضا کاکویی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، فیزیک هسته‌ای و شتابگرها

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا کشتکار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، مهندسی شیمی

  • akeshtkaraeoi.org.ir
  • h-index: 31

اعضای هیات تحریریه


دکترامیر موافقی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار، ایمنی هسته‌ای و نوترون گرافی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عزالدین مهاجرانی دانشگاه شهید بهشتی

استاد، فیزیک فوتونیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود مهجور شفیعی دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک

دانشیار، فیزیک هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین مهدیه دانشگاه علم و صنعت

استاد، فیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکترناصر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف

استاد، فیزیک و مهندسی هسته ای نوترونیک راکتور

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد یزدی دانشگاه شهید بهشتی

استاد، زمین‌شناسی اقتصادی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Narayan S. Hosmane Distinguished Research Professor and Board of Trustees Professor,
Department of Chemistry & Biochemistry
Northern Illinois University, DeKalb, Illinois 60115 – 2862, USA.

استاد، شیمی و بیوشیمی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Dr. V. Gulik Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Kyiv, Ukraine

استاد، انرژی هسته‌ای