آ

 • آمبرلیت(1) بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 15-20]

ا

 • الکتروفورز یک سلول منفرد بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 35-42]

 • الکترونهای پرانرژی طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 43-48]

 • امواج فراصوتی اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 1-7]

 • اندازه‌گیری توزیع دُز طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 43-48]

ب

 • باریکه الکترون طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 43-48]

 • باکتری ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 9-12]

پ

 • پرتودهی بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 35-42]

 • پرتونگاری گاما اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 1-7]

 • پرتوهای ایکس طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 43-48]

 • پورفیرین تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 21-28]

ت

 • تابش گاما توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 43-46]

 • تایروترون استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 13-17]

 • تالیوم-201 همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 1-7]

 • تک مد سازی تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 9-14]

 • تک مد طولی تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 9-14]

 • توابع گوسی مدلسازی پخش جوی در نیروگاه هسته ای بوشهر [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 35-42]

ج

 • جاری شدن تابش همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 1-7]

 • جذب بیولوژیکی ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 9-12]

ح

 • حفاظ پرتوها همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 1-7]

خ

 • خالص سازی بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 15-20]

 • خوردگی اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 1-7]

د

 • درمان با جذب نوترون تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 21-28]

ر

 • رادیوکربن بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 47-50]

 • ریزه سازواره ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 9-12]

 • روش مونت کارلو همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 1-7]

س

 • ساخت طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 49-54]

 • سیکلوترون طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 49-54]

 • سلول‌های تومور تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 21-28]

 • سنجش دنباله DNA بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 35-42]

ش

 • شبیه‌سازی کامپیوتری همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 1-7]

 • شتابدهنده‌ها طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 49-54]

 • شستشو جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 19-28]

ط

 • طراحی طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 49-54]

ع

 • علفکش سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 29-33]

ک

 • کبالت 60 توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 43-46]

 • کد MCNP همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 1-7]

 • کدری اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 1-7]

 • کد کامپیوتری EGS4 طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 43-48]

 • کربن – 14 سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 29-33]

 • کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 47-50]

 • کک نفتی جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 19-28]

 • کلاژن بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 47-50]

گ

 • گادولینیوم-تگزاپیرین تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 21-28]

 • گمانه (چاههای آزمایشی) ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 29-34]

ل

 • لیزر 2CO تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 9-14]

 • لیزر بخار استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 13-17]

 • لوله اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 1-7]

م

 • مرغ بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 35-42]

 • میگو بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 35-42]

 • موازی کردن تایروترونها استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 13-17]

ن

 • نرخ دز توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 43-46]

 • نیکل ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 9-12]

 • نگهدارنده‌های کشویی طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 49-54]

 • نگهدارنده‌های نمونه طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 49-54]

 • نمونه برداری ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، شماره 1، سال1383، صفحه 29-34]

 • نوترون‌های برگشتی همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 1-7]

و

 • ویتامینB12 بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 15-20]

ه

 • هدف تبدیل‌کننـده طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 43-48]

 • هدفهای جامد طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، سال1383، صفحه 49-54]

login