آ

 • آب سنگین مطالعه قاعده‌مندی‌های ترمودینامیکی آب سنگین با استفاده از مدل‌های واندروالس و دیتریسی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 109-114]

 • آستانه‌گذاری تطبیقی بهبود کیفی ناحیه‌های نقص‌ در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک مبتنی بر آستانه‌گذاری تطبیقی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 1-9]

 • آلامین 336 استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 117-127]

 • آلامین- 336 باردار بهینه‌سازی فرایند استخراج (معکوس) اورانیم از فاز آلی (آلامین- 336) باردار شده با محلول‌های فروشویی واقعی و ساختگی، به روش عریان‌سازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 55-67]

 • آلومینا بررسی اثر تهی‌جا در ساختار الکترونی بلور 3O2α-Al [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 57-61]

ا

 • اثر صوت مطالعه‌ی واکنش مجتمع‌های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه‌ی از دست رفتن خنک‌کننده با استفاده از اثر صوت [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 14-21]

 • ایران مرکزی بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 89-100]

 • ارزیابی گرمایی ارزیابی گرمایی یک محفظه‌ی دومنظوره‌ی حمل و انبارش موقت سوخت‌های مصرف‌شده‌ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره‌برداری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 81-88]

 • استانیک تنگستومولیبدوفسفات مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه‌ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 72-83]

 • استخراج توریم‌ رابطه‌‌ی استوکیومتری برای استخراج توریم (IV) از محلول‌های اسیدی نیترات به وسیله‌ی سیانکس 272 [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 92-99]

 • استخراج معکوس استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 117-127]

 • استخراج معکوس اورانیم بهینه‌سازی فرایند استخراج (معکوس) اورانیم از فاز آلی (آلامین- 336) باردار شده با محلول‌های فروشویی واقعی و ساختگی، به روش عریان‌سازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 55-67]

 • استیل استونات ساخت و مشخصه‌یابی نانوذره‌های هولمیم استیل استونات برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 28-36]

 • افزایش جرم بررسی رفتار اکسایشی تیتانیم سیلیکون کاربید (2SiC3Ti) با قابلیت کاربرد به عنوان غلاف سوخت هسته‌ای [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 63-72]

 • الیاف پلی‌استر افزایش عمق رنگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با باریکه‌ی لیزر [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 70-78]

 • ام سی ان پی ایکس محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 22-31]

 • امواج یون صوتی بررسی نظری رفتار سالیتون‌های یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 51-59]

 • اورانیا ساخت نانوساختارهای سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 21-27]

 • اورانیم استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 117-127]

 • اورانیم کاهش و رسوب‌گذاری اورانیم با استفاده از باکتری بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCWx [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 88-98]

 • اورانیم بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 11-20]

 • اوریجین محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 22-31]

ب

 • بازیابی بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 11-20]

 • بازده پینچ پایداری عملکرد، بازده پینچ و ضریب سرعت در دستگاه پلاسمای مینیاتوری J 3 با هندسه‌های مختلف الکترودها [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 17-30]

 • بازسازی تصویر طراحی مفهومی آشکارساز و بازسازی تصویر یک سیستم دوربین کامپتون مورد استفاده در ارزیابی توزیع دز باریکه‌ی پروتون در حین پروتون درمانی [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 9-16]

 • باکتری‌ بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCW کاهش و رسوب‌گذاری اورانیم با استفاده از باکتری بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCWx [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 88-98]

 • بالنگوی شیرازی بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 101-108]

 • بتن سبک اثر سیلیس الیافی بر استحکام کششی و فشاری بتن سبک [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 99-110]

 • برشگر پلاسمایی بررسی فروشکست اپتیکی القا شده با لیزر 2TEA CO در گازهای گوناگون و تأثیر آن بر شکل‌ تپ‌ها [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 46-52]

پ

 • پارامترهای سینتیکی بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 10-15]

 • پایش محیطی ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری سزیم-137 موجود در آب با طیف‌سنجی گاما [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 37-42]

 • پیچه‌ی D شکل طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی پیچه‌ی ابررسانای دما بالای D شکل [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 16-25]

 • پراکنش و گرمایش پلاسما ‌‌تأثیر طول مقیاس چگالی بر پراکنش و گرمایش پلاسما در برهم‌کنش نسبیتی لیزر با پلاسمای کم-چگال [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 119-129]

 • پرتودرمانی درونی ساخت و مشخصه‌یابی نانوذره‌های هولمیم استیل استونات برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 28-36]

 • پرتوسنجی مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 90-98]

 • پرتو گاما ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 119-127]

 • پرتونگاری نوترونی ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 1-10]

 • پسماند هسته‌ای کاهش فعالیت در پسماند یک رآکتور تحقیقاتی با استفاده از طراحی نوترونیک [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 109-118]

 • پلاستیک A-150 ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 108-116]

 • پلاسما محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 99-108]

 • پلاسمای چند دمایی بررسی نظری رفتار سالیتون‌های یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 51-59]

 • پلاسمای کم چگال ‌‌تأثیر طول مقیاس چگالی بر پراکنش و گرمایش پلاسما در برهم‌کنش نسبیتی لیزر با پلاسمای کم-چگال [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 119-129]

 • پلاسماهای با بسامد رادیویی طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 32-43]

 • پلاسمای هلیکون طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 32-43]

 • پلی‌آمید/ پلی‌اتیلن ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 108-116]

 • پهنای نیم‌ارتفاع معرفی یک روش محاسباتی بهینه برای بهبود پاسخ باریکه‌سازهای حفره- موازی در پزشکی هسته ای [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 26-36]

ت

 • تابع پیرسون IV رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 130-140]

 • تابع توزیع احتمال رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 130-140]

 • تابع گاوسی رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 130-140]

 • تیتانیم شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 1-8]

 • تربیم ساخت نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم به روش هم‌رسوبی و بررسی اثر اندازه‌ی نانوبلورها بر ویژگی‌های لیانی و زمان فروافت آن‌ها [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 48-54]

 • ترکیب همدوس بررسی مشخصه‌های ترکیب همدوس 19 باریکه‌ی لیزر فیبری برای دست‌یابی به توان‌های چند ده کیلووات در فاصله‌ی 10 کیلومتری [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 60-71]

 • تعادل فازی محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 51-56]

 • تفنگ الکترونی طراحی تفنگ الکترونی 50 میلی آمپری برای استفاده در یک شتاب‌دهنده‌ی دینامیترون [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 141-151]

 • تنگستن شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 1-8]

 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 101-108]

 • تهی‌جا بررسی اثر تهی‌جا در ساختار الکترونی بلور 3O2α-Al [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 57-61]

 • توابع ترمودینامیکی محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 51-56]

 • توریم بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 68-80]

 • توریم محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 51-56]

ج

 • جاذب هیبریدی مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه‌ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 72-83]

 • جذب مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه‌ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 72-83]

 • جذب دینامیکی بررسی پارامترهای جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب‌های کربن فعال و غربال مولکولی 5Å [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 43-50]

 • جذب زیستی بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 68-80]

 • جریان بازروانی کامل بررسی تغییرات غلظت اجزای یک مخلوط گاز سه جزیی در جهت شعاعی و محوری در داخل یک ماشین سانتریفوژ گازی در شرایط «جریان برگشت کامل» با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 73-87]

 • جهش‌یافته ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 119-127]

چ

 • چاه‌شور نگرشی بر شکل‌گیری، تکامل و کانه‌زایی لیستونیت‌ها و ارتباط آن با کانه‌زایی اورانیم و چند‌فلزی در منطقه‌ی چاه شوره، انارک، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 79-89]

 • چگالی الکترون محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 99-108]

ح

 • حالت‌های هسته‌ای تأثیر زمان همدوسی تپ‌های لیزری پرتو ایکس بر انتقال جمعیت حالت‌های هسته‌ای در Tc97 با روش گذار بی‌دررو [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 31-38]

خ

 • خالص‌سازی بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 11-20]

 • خواص الکتریکی و نوری پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو‌ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 39-45]

 • خواص مکانیکی اثر سیلیس الیافی بر استحکام کششی و فشاری بتن سبک [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 99-110]

د

 • داده‌های ماهواره‌ای مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 90-98]

 • دام‌های عمیق بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 10-15]

 • دزیمتر C :3O2α-Al (500-TLD) بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 10-15]

 • دستگاه پلاسمای مینیاتوری پایداری عملکرد، بازده پینچ و ضریب سرعت در دستگاه پلاسمای مینیاتوری J 3 با هندسه‌های مختلف الکترودها [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 17-30]

 • دق سرخ بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 89-100]

 • دمای الکترون محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 99-108]

 • دینامیک کندوسوز لیزری شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 1-8]

 • دوربین کامپتون طراحی مفهومی آشکارساز و بازسازی تصویر یک سیستم دوربین کامپتون مورد استفاده در ارزیابی توزیع دز باریکه‌ی پروتون در حین پروتون درمانی [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 9-16]

ر

 • رآکتور 1000VVER- توصیف عملکرد میله‌ی سوخت رآکتورهای VVER-1000 در شرایط بهره برداری و بالاترین میزان مصرف سوخت [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 1-13]

 • رآکتور اتمی بوشهر ارزیابی گرمایی یک محفظه‌ی دومنظوره‌ی حمل و انبارش موقت سوخت‌های مصرف‌شده‌ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره‌برداری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 81-88]

 • رآکتور تحقیقاتی کاهش فعالیت در پسماند یک رآکتور تحقیقاتی با استفاده از طراحی نوترونیک [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 109-118]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 22-31]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 1-10]

 • رآکتور تولید UF6 بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 11-20]

 • رده‌های جهش یافته بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 101-108]

 • رسوب‌گذاری کاهش و رسوب‌گذاری اورانیم با استفاده از باکتری بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCWx [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 88-98]

 • رفتار اکسایشی بررسی رفتار اکسایشی تیتانیم سیلیکون کاربید (2SiC3Ti) با قابلیت کاربرد به عنوان غلاف سوخت هسته‌ای [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 63-72]

 • رفتار پسماند طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی پیچه‌ی ابررسانای دما بالای D شکل [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 16-25]

 • روی اکسید ساخت نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده‌ی روی- اکسید و کاربرد آن برای حذف فلزهای سنگین از محلول‌های آبی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 84-91]

 • روش اختلال هموتوپی بررسی نظری رفتار سالیتون‌های یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 51-59]

 • روش ترکیبی تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 44-50]

 • روش سطح پاسخ (RSM) بهینه‌سازی فرایند استخراج (معکوس) اورانیم از فاز آلی (آلامین- 336) باردار شده با محلول‌های فروشویی واقعی و ساختگی، به روش عریان‌سازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 55-67]

 • روش سطح پاسخ (RSM) بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 68-80]

 • روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو بررسی تغییرات غلظت اجزای یک مخلوط گاز سه جزیی در جهت شعاعی و محوری در داخل یک ماشین سانتریفوژ گازی در شرایط «جریان برگشت کامل» با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 73-87]

 • روش محاسباتی بهینه معرفی یک روش محاسباتی بهینه برای بهبود پاسخ باریکه‌سازهای حفره- موازی در پزشکی هسته ای [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 26-36]

 • روش موجک بهبود کیفی ناحیه‌های نقص‌ در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک مبتنی بر آستانه‌گذاری تطبیقی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 1-9]

 • روش هم‌‌فرودی زمانی اندازه‌گیری فعالیت مطلق ورق طلا با استفاده از روش هم‌فرودیِ زمانی به منظور تعیین شار مطلق نوترون رآکتور صفر- قدرت [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 152-158]

ز

 • زانتاسیون بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 68-80]

 • زمان فرو افت ساخت نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم به روش هم‌رسوبی و بررسی اثر اندازه‌ی نانوبلورها بر ویژگی‌های لیانی و زمان فروافت آن‌ها [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 48-54]

س

 • ساختار شبه گرافنی پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو‌ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 39-45]

 • سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 90-98]

 • سانتریفوژ گازی بررسی تغییرات غلظت اجزای یک مخلوط گاز سه جزیی در جهت شعاعی و محوری در داخل یک ماشین سانتریفوژ گازی در شرایط «جریان برگشت کامل» با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 73-87]

 • سیانکس‌272 رابطه‌‌ی استوکیومتری برای استخراج توریم (IV) از محلول‌های اسیدی نیترات به وسیله‌ی سیانکس 272 [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 92-99]

 • سزیم-137 ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری سزیم-137 موجود در آب با طیف‌سنجی گاما [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 37-42]

 • سیستوسیرا اندیکا بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 68-80]

 • سیلیس الیافی اثر سیلیس الیافی بر استحکام کششی و فشاری بتن سبک [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 99-110]

 • سیلسیم شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 1-8]

 • سیلیسیم ژرمانیم فسفید‌ پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نانو‌ساختار دوبعدی سیلیسیم ژرمانیم فسفید (4SiGeP) با استفاده از روش ابتدا به ساکن [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 62-69]

 • سوخت مصرف شده ارزیابی گرمایی یک محفظه‌ی دومنظوره‌ی حمل و انبارش موقت سوخت‌های مصرف‌شده‌ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره‌برداری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 81-88]

 • سوخت هسته‌ای ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 1-10]

ش

 • شار جرمی مطالعه‌ی واکنش مجتمع‌های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه‌ی از دست رفتن خنک‌کننده با استفاده از اثر صوت [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 14-21]

 • شار مطلق نوترون اندازه‌گیری فعالیت مطلق ورق طلا با استفاده از روش هم‌فرودیِ زمانی به منظور تعیین شار مطلق نوترون رآکتور صفر- قدرت [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 152-158]

 • شیب چگالی پلاسما ‌‌تأثیر طول مقیاس چگالی بر پراکنش و گرمایش پلاسما در برهم‌کنش نسبیتی لیزر با پلاسمای کم-چگال [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 119-129]

 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 119-127]

 • شبیه‌سازی توصیف عملکرد میله‌ی سوخت رآکتورهای VVER-1000 در شرایط بهره برداری و بالاترین میزان مصرف سوخت [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 1-13]

 • شبیه‌سازی طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 32-43]

 • شبیه‌سازی محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 99-108]

 • شتاب‌دهنده‌ی دینامیترون طراحی تفنگ الکترونی 50 میلی آمپری برای استفاده در یک شتاب‌دهنده‌ی دینامیترون [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 141-151]

 • شتاب‌دهنده‌ی صنعتی الکترون طراحی و ساخت یک کاواک شتاب‌دهنده‌ی صنعتی الکترون نوار بسامدی VHF با انرژی 5MeV و توان 50kW [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 37-47]

 • شیشه 7‌BK بررسی تولید توری پراش درون شیشه با استفاده از تپ‌های لیزر فمتوثانیه [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 53-62]

ض

 • ضریب سرعت پایداری عملکرد، بازده پینچ و ضریب سرعت در دستگاه پلاسمای مینیاتوری J 3 با هندسه‌های مختلف الکترودها [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 17-30]

ط

 • طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 68-80]

 • طیف‌سنجی گاما ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری سزیم-137 موجود در آب با طیف‌سنجی گاما [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 37-42]

ع

 • عدم قطعیت ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری سزیم-137 موجود در آب با طیف‌سنجی گاما [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 37-42]

 • عریان‌سازی بهینه‌سازی فرایند استخراج (معکوس) اورانیم از فاز آلی (آلامین- 336) باردار شده با محلول‌های فروشویی واقعی و ساختگی، به روش عریان‌سازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 55-67]

 • عمق رنگی افزایش عمق رنگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با باریکه‌ی لیزر [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 70-78]

 • عمل‌آوری با باریکه‌ی لیزر افزایش عمق رنگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با باریکه‌ی لیزر [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 70-78]

 • عناصر کمیاب و خاکی نادر سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 100-107]

غ

 • غربال مولکولی بررسی پارامترهای جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب‌های کربن فعال و غربال مولکولی 5Å [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 43-50]

ف

 • فاز برشی سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 100-107]

 • فاز مکس 2SiC3Ti بررسی رفتار اکسایشی تیتانیم سیلیکون کاربید (2SiC3Ti) با قابلیت کاربرد به عنوان غلاف سوخت هسته‌ای [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 63-72]

 • فراپکون توصیف عملکرد میله‌ی سوخت رآکتورهای VVER-1000 در شرایط بهره برداری و بالاترین میزان مصرف سوخت [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 1-13]

 • فروشکست اپتیکی بررسی فروشکست اپتیکی القا شده با لیزر 2TEA CO در گازهای گوناگون و تأثیر آن بر شکل‌ تپ‌ها [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 46-52]

 • فعالیت مطلق اندازه‌گیری فعالیت مطلق ورق طلا با استفاده از روش هم‌فرودیِ زمانی به منظور تعیین شار مطلق نوترون رآکتور صفر- قدرت [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 152-158]

 • فلزهای سنگین ساخت نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده‌ی روی- اکسید و کاربرد آن برای حذف فلزهای سنگین از محلول‌های آبی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 84-91]

 • فیلم پرتونگاری رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 130-140]

ق

 • قاعده‌مندی‌های ترمودینامیکی مطالعه قاعده‌مندی‌های ترمودینامیکی آب سنگین با استفاده از مدل‌های واندروالس و دیتریسی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 109-114]

 • قدرت تفکیک معرفی یک روش محاسباتی بهینه برای بهبود پاسخ باریکه‌سازهای حفره- موازی در پزشکی هسته ای [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 26-36]

ک

 • کامسول محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 99-108]

 • کانسار سه‌چاهون سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 100-107]

 • کانه‌زایی اورانیم نگرشی بر شکل‌گیری، تکامل و کانه‌زایی لیستونیت‌ها و ارتباط آن با کانه‌زایی اورانیم و چند‌فلزی در منطقه‌ی چاه شوره، انارک، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 79-89]

 • کانه‌زایی لیستونیت‌ها نگرشی بر شکل‌گیری، تکامل و کانه‌زایی لیستونیت‌ها و ارتباط آن با کانه‌زایی اورانیم و چند‌فلزی در منطقه‌ی چاه شوره، انارک، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 79-89]

 • کاهش کاهش و رسوب‌گذاری اورانیم با استفاده از باکتری بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCWx [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 88-98]

 • کاهش فعالیت کاهش فعالیت در پسماند یک رآکتور تحقیقاتی با استفاده از طراحی نوترونیک [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 109-118]

 • کاواک استوانه‌ای طراحی و ساخت یک کاواک شتاب‌دهنده‌ی صنعتی الکترون نوار بسامدی VHF با انرژی 5MeV و توان 50kW [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 37-47]

 • کد ام سی اِن پی ایکس کاهش فعالیت در پسماند یک رآکتور تحقیقاتی با استفاده از طراحی نوترونیک [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 109-118]

 • کد جیانت طراحی مفهومی آشکارساز و بازسازی تصویر یک سیستم دوربین کامپتون مورد استفاده در ارزیابی توزیع دز باریکه‌ی پروتون در حین پروتون درمانی [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 9-16]

 • کد مونت‌کارلو معرفی یک روش محاسباتی بهینه برای بهبود پاسخ باریکه‌سازهای حفره- موازی در پزشکی هسته ای [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 26-36]

 • کربن-14 ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14 [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 111-118]

 • کربن فعال بررسی پارامترهای جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب‌های کربن فعال و غربال مولکولی 5Å [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 43-50]

 • کندوسوز بررسی تولید توری پراش درون شیشه با استفاده از تپ‌های لیزر فمتوثانیه [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 53-62]

گ

 • گاز زنون بررسی پارامترهای جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب‌های کربن فعال و غربال مولکولی 5Å [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 43-50]

 • گیاه دارویی بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 101-108]

 • گذار بی‌دررو تأثیر زمان همدوسی تپ‌های لیزری پرتو ایکس بر انتقال جمعیت حالت‌های هسته‌ای در Tc97 با روش گذار بی‌دررو [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 31-38]

 • گرافن اصلاح شده ساخت نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده‌ی روی- اکسید و کاربرد آن برای حذف فلزهای سنگین از محلول‌های آبی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 84-91]

 • گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 10-15]

 • گندم ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 119-127]

ل

 • لیزر 2CO تپی تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 44-50]

 • لیزر 2TEA CO بررسی فروشکست اپتیکی القا شده با لیزر 2TEA CO در گازهای گوناگون و تأثیر آن بر شکل‌ تپ‌ها [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 46-52]

 • لیزر پرتو ایکس تأثیر زمان همدوسی تپ‌های لیزری پرتو ایکس بر انتقال جمعیت حالت‌های هسته‌ای در Tc97 با روش گذار بی‌دررو [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 31-38]

 • لیزر فمتوثانیه بررسی تولید توری پراش درون شیشه با استفاده از تپ‌های لیزر فمتوثانیه [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 53-62]

 • لیزر نئودیمیم- یاگ شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 1-8]

 • لوتسیم آلومینیم گارنت ساخت نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم به روش هم‌رسوبی و بررسی اثر اندازه‌ی نانوبلورها بر ویژگی‌های لیانی و زمان فروافت آن‌ها [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 48-54]

م

 • مجتمع سوخت مطالعه‌ی واکنش مجتمع‌های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه‌ی از دست رفتن خنک‌کننده با استفاده از اثر صوت [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 14-21]

 • محفظه‌ی دومنظوره ارزیابی گرمایی یک محفظه‌ی دومنظوره‌ی حمل و انبارش موقت سوخت‌های مصرف‌شده‌ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره‌برداری [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 81-88]

 • محلول‌ فروشویی استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 117-127]

 • محلول‌های اسیدی نیترات رابطه‌‌ی استوکیومتری برای استخراج توریم (IV) از محلول‌های اسیدی نیترات به وسیله‌ی سیانکس 272 [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 92-99]

 • مدل دیتریسی مطالعه قاعده‌مندی‌های ترمودینامیکی آب سنگین با استفاده از مدل‌های واندروالس و دیتریسی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 109-114]

 • مدل فیزیکی توصیف عملکرد میله‌ی سوخت رآکتورهای VVER-1000 در شرایط بهره برداری و بالاترین میزان مصرف سوخت [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 1-13]

 • مدل واندروالس مطالعه قاعده‌مندی‌های ترمودینامیکی آب سنگین با استفاده از مدل‌های واندروالس و دیتریسی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 109-114]

 • مدل واندروالس محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 51-56]

 • مشخصه‌یابی طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی پیچه‌ی ابررسانای دما بالای D شکل [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 16-25]

 • معادل بافت ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 108-116]

 • معادله حالت محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 51-56]

 • معادله‌ی کورتوگ- دو وریس بررسی نظری رفتار سالیتون‌های یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 51-59]

 • مقاومت خمشی محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 22-31]

 • میکرودزیمتری ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 108-116]

ن

 • نانو بلور ساخت نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم به روش هم‌رسوبی و بررسی اثر اندازه‌ی نانوبلورها بر ویژگی‌های لیانی و زمان فروافت آن‌ها [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 48-54]

 • نانوذره‌ها ساخت و مشخصه‌یابی نانوذره‌های هولمیم استیل استونات برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 28-36]

 • نانوساختار دوبعدی پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نانو‌ساختار دوبعدی سیلیسیم ژرمانیم فسفید (4SiGeP) با استفاده از روش ابتدا به ساکن [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 62-69]

 • نانوساختار سکه مانند ساخت نانوساختارهای سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 21-27]

 • نانوکامپوزیت ساخت نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده‌ی روی- اکسید و کاربرد آن برای حذف فلزهای سنگین از محلول‌های آبی [دوره 40، شماره 2، سال 1398، صفحه 84-91]

 • ناهنجاری‌های پرتوزا مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 90-98]

 • نرم‌افزار سی اس تی استودیو طراحی تفنگ الکترونی 50 میلی آمپری برای استفاده در یک شتاب‌دهنده‌ی دینامیترون [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 141-151]

 • نشا‌‌‌‌ن‌دارسازی ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14 [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 111-118]

 • نظریه‌ی تابع چگالی پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو‌ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 39-45]

 • نظریه‌ی تابعی چگالی (DFT) بررسی اثر تهی‌جا در ساختار الکترونی بلور 3O2α-Al [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 57-61]

 • نقص‌های جوش بهبود کیفی ناحیه‌های نقص‌ در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک مبتنی بر آستانه‌گذاری تطبیقی [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 1-9]

 • نیم‌رسانای غیر‌مستقیم پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نانو‌ساختار دوبعدی سیلیسیم ژرمانیم فسفید (4SiGeP) با استفاده از روش ابتدا به ساکن [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 62-69]

 • نمودار پاشندگی فونونی پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نانو‌ساختار دوبعدی سیلیسیم ژرمانیم فسفید (4SiGeP) با استفاده از روش ابتدا به ساکن [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 62-69]

 • نهشت ساخت نانوساختارهای سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 21-27]

 • نوار بسامدی VHF طراحی و ساخت یک کاواک شتاب‌دهنده‌ی صنعتی الکترون نوار بسامدی VHF با انرژی 5MeV و توان 50kW [دوره 40، شماره 1، سال 1398، صفحه 37-47]

و

 • واکنش چندجزیی ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14 [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 111-118]

 • ورق طلا اندازه‌گیری فعالیت مطلق ورق طلا با استفاده از روش هم‌فرودیِ زمانی به منظور تعیین شار مطلق نوترون رآکتور صفر- قدرت [دوره 40، شماره 3، سال 1398، صفحه 152-158]

ه

 • هلمیم- 166 ساخت و مشخصه‌یابی نانوذره‌های هولمیم استیل استونات برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای [دوره 40، شماره 4، سال 1398، صفحه 28-36]

login