آ

ا

پ

 • پرتوزایی طبیعی اثرهای زیست محیطی گاز رادون – 222 و اهمیت توجّه به آن در ایران [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 17-31]

 • پیش بینی زمین لرزه اثرهای زیست محیطی گاز رادون – 222 و اهمیت توجّه به آن در ایران [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 17-31]

ت

د

 • درخشایی کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 1-9]

 • د’زْ- پاسخ ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 32-36]

 • دزیمترشیمیایی ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 32-36]

ر

س

ع

ف

 • فروشویی تپّه‌ای بررسی‌ پارامترهای‌ مؤثّر در “ فروشویی ستونی“‌ و امکان‌ استفاده‌ از آنها در روش ‌ “ فروشویی تپه‌ای کانی‌های‌ اورانیم‌ ساغند” [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 61-68]

 • فروشویی ستونی بررسی‌ پارامترهای‌ مؤثّر در “ فروشویی ستونی“‌ و امکان‌ استفاده‌ از آنها در روش ‌ “ فروشویی تپه‌ای کانی‌های‌ اورانیم‌ ساغند” [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 61-68]

ک

گ

 • گوجه فرنگی استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 44-48]

ل

 • لاین‌های جهش یافته ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 37-43]

 • لیزر بخار فلزی منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 10-16]

 • لیزر بخار مس منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 10-16]

 • لیزر رزینه‌ای کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 1-9]

م

 • مراحل اسکارن زایی و کانی زایی بررسی تکوین زمین شناسی و فلززایی کانسار اسکارن انارگ وپدیده‌های مرتبط با آن [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 49-60]

 • مقاوم به خوابیدگی ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 37-43]

 • منبع تغذیه منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 10-16]

 • موتاسیون‌زای فیزیکی ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 37-43]

ن

 • نوسان‌سنجی ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، شماره 4، سال 1381، صفحه 32-36]

login