آ

 • آب سنگین محاسبه ضرایب ویریال و فوگاسیته آب سنگین با استفاده معادلات حالت جدید تعمیم یافته [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 43-51]

 • آبشار مدل Q بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 55-64]

 • آبشار مربعی جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 109-117]

 • آرتیفکت فلزی مطالعه‌ی مقایسه‌ای روش‌های تحلیلی برای کاهش آرتیفکت فلزی در تصاویر CT [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 1-9]

 • آزمایش چشمه نوترون پالسی شبیه‌سازی آزمایش چشمه نوترون پالسی در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 171-180]

 • آسیب DNA مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 59-66]

 • آسیب الکترون مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 59-66]

 • آشکارسازی پرتو‌های یون‌ساز بررسی و مقایسه مشخصات الکترونیکی سه ساختار منتخب برای آشکارسازی اشعه ایکس مبتنی بر دیود نوری [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 24-33]

 • آشکارساز ژرمانیم فوق‌خالص داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 165-170]

 • آشکارساز ژرمانیم فوق خالص قابل حمل بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 78-83]

 • آشکارسازهای سوسوزن مطالعه پاسخ دزیمتری آشکارساز NaI(Tl) مبتنی بر روش طیف‌نگار- دزیمتری با استفاده از کد MCNPX [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 52-60]

 • آشوب بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 84-93]

 • آگاروز بررسی پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز (FAX) [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 181-185]

 • آلیاژNb 1%-Zr بررسی تحولات تنش باقی‌مانده و تشکیل فاز مخرب هیدرید در مراحل تولید آلیاژ Nb1‌%-Zr [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 65-71]

 • آلاینده‌های هسته‌ای ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی‌های هسته‌ای اورانیم [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 41-49]

 • آموکسی‌سیلین پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 158-166]

 • آینه مزدوج فاز اثر تغییر طول سلول و شدت انرژی ورودی بر پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار تک سلولی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 163-171]

ا

 • اپن‌فوم شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 96-105]

 • اتاق درمان بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 78-83]

 • اتم هلیم بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 84-93]

 • احیای زیستی اورانیم بررسی زنده‌مانی، مورفولوژی و احیای زیستی اورانیم در باکتری بومی 7Shewanella RCRI از کلونی‌های یک روزه و ده روزه [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 156-171]

 • احتمال گذار الکترومغناطیسی کاهش یافته مطالعه گذارهای الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌های فرد اوزمیوم 189-187-185 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 133-138]

 • احتمال گذار چهار قطبی الکتریکی حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 61-70]

 • ارزیابی احتمالاتی ریسک تخمین فرکانس حادثه از دست رفتن منبع برق خارج سایت به نیروگاه هسته‌ای ناشی ازحوادث با منشأ در شبکه انتقال [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 76-85]

 • ارزیابی‌ ایمنی ارزیابی ایمنی لوپ تست سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 50-58]

 • ارزیابی فنی- اقتصادی آنالیز فنی - اقتصادی کوپلینگ سیستم هیبرید نمک‌زدایی MED-TVC و RO و نیروگاه‌های VVER-1000 [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 172-180]

 • ایزوتوپ‌های O16 و O18 اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های O16 و O18 در نمونه بمباران‌شده O218H به روش گسیل پرتو گاما القایی با دوترون [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 124-132]

 • ایزوتوپ‌های پایدار جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 109-117]

 • ایزوتوپ‌های پایدار بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 55-64]

 • اسپکتروفوتومتری بررسی زنده‌مانی، مورفولوژی و احیای زیستی اورانیم در باکتری بومی 7Shewanella RCRI از کلونی‌های یک روزه و ده روزه [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 156-171]

 • استخراج بخار گاز آلی - مایع استخراج و اندازه‌گیرى مقادیر کم کادمیم در محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی - مایع [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 118-124]

 • استخراج کننده بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 103-113]

 • استرانسیم بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 149-155]

 • اسکن نقطه‌ای ارزیابی کمیات دزیمتری در روش‌های پراکندگی غیرفعال و اسکن نقطه‌ای در پروتون درمانی مبتنی بر شبیه‌سازی صورت گرفته با نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 34-42]

 • اسکن نقطه‌ای مدل‌سازی و اعتبارسنجی باریکه پروتون برای یک سیستم اسکن نقطه‌ای پروتون درمانی با استفاده از نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 10-18]

 • اشعه ایکس بررسی و مقایسه مشخصات الکترونیکی سه ساختار منتخب برای آشکارسازی اشعه ایکس مبتنی بر دیود نوری [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 24-33]

 • افت فشار ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 71-79]

 • افروزش مرکزی مطالعه دینامیک افروزش و اشتعال هدف گداخت لختی با لایه کَندگی الماس با استفاده از کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 10-18]

 • القای وراثت مادری (ماده‌زایی) کاربرد فن‌آوری هسته‌ای در القای وراثت مادری تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 139-147]

 • الکترون‌های پرانرژی تأثیر الکترون‌های پرانرژی بر دوشاخگی ترابحرانی امواج الکترواستاتیک فرکانس پایین در پلاسما [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 100-108]

 • ایمنی رآکتور تخمین نرخ بیشینه حرارت خطی با استفاده از تکنیک‌های محاسبات نرم: مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 1-12]

 • امواج ضربه غبار- یون- صوتی امواج ضربه غبار- یون- صوتی در پلاسمای غبار چهار مؤلفه‌ای در حضور میدان مغناطیسی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 57-66]

 • امواج فراصوت سنتز و بررسی کاربرد مایع یونی مغناطیسی تری هگزیل تترا دسیل فسفونیوم تترا کلرو منگنات جهت میکرواستخراج اورانیم با کمک امواج فراصوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 125-131]

 • امواج فرکانس پایین تأثیر الکترون‌های پرانرژی بر دوشاخگی ترابحرانی امواج الکترواستاتیک فرکانس پایین در پلاسما [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 100-108]

 • انارک تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 106-115]

 • انتشار پالس لیزر در پلاسما تحولات زمانی- فضایی باریکه لیزر گاوسی در یک پلاسما با گونه‌های مختلف یونی در رژیم نسبیتی ضعیف [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 126-135]

 • اندازه‌گیری کادمیم استخراج و اندازه‌گیرى مقادیر کم کادمیم در محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی - مایع [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 118-124]

 • انرژی تحریکی کل پاره‌های شکافت محاسبه انرژی تحریکی کل پاره‌های شکافت نوترونی ایزوتوپ‌های پلوتونیوم و بررسی روش محاسبه سیستماتیک آن [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 147-156]

 • انرژی جداسازی دو نوترونی مشاهده‌پذیرهای تجربی گذار فاز شکلی از ارتعاشی به گامای ناپایدار هسته‌های زوج و فرد [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 17-27]

 • انرژی جنبشی الکترون مطالعه شتاب‌دهی الکترون‌ها در برهم‌کنش دو باریکه نسبیتی لیزر با پلاسمای کم چگال [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 136-145]

 • انرژی جنبشی کل پاره‌های شکافت محاسبه متوسط انرژی جنبشی کل پاره‌های شکافت ایزوتوپ‌های پلوتونیوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 156-164]

 • انرژی واپاشی آلفازا مشاهده‌پذیرهای تجربی گذار فاز شکلی از ارتعاشی به گامای ناپایدار هسته‌های زوج و فرد [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 17-27]

 • اورانیم سنتز و بررسی کاربرد مایع یونی مغناطیسی تری هگزیل تترا دسیل فسفونیوم تترا کلرو منگنات جهت میکرواستخراج اورانیم با کمک امواج فراصوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 125-131]

ب

 • باریکه الکترون بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 96-102]

 • بازیابی جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 109-117]

 • بازدهی ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 71-79]

 • باندهای انرژی حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 61-70]

 • برهم‌کنش لیزر- پلاسما مطالعه شتاب‌دهی الکترون‌ها در برهم‌کنش دو باریکه نسبیتی لیزر با پلاسمای کم چگال [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 136-145]

 • برهم‌کنش یون‌های سنگین رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 30-38]

 • بهره‌وری کود نیتروژن بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 47-56]

 • بهینه‌سازی طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 72-83]

 • بیوچار بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 47-56]

پ

 • پارامتر 11S طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 67-75]

 • پارامتر M* بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 55-64]

 • پارامتر سینتیک قلب رآکتور شبیه‌سازی آزمایش چشمه نوترون پالسی در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 171-180]

 • پارامترهای نوترونی طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 146-155]

 • پایشگر پرتویی بررسی و مطالعه آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی برای به‌کارگیری در سیستم‌های کشف مواد پرتوزا [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 125-132]

 • پالس قوی لیزر بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 84-93]

 • پتانسیل مجاورتی بررسی اثر دمای هسته بر نیمه‌عمر واپاشی پروتون‌زای هسته‌های تغییر شکل یافته با استفاده از پتانسیل مجاورتی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 9-16]

 • پتانسیل مؤثر محاسبه پتانسیل مؤثر برهم‌کنش ذرات پلاسمای چگال داغ به روش تابع پاسخ دی‌الکتریک بر پایه پتانسیل هولتن [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 84-90]

 • پتانسیل مورس حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 61-70]

 • پراکندگی القایی بریلوئن اثر تغییر طول سلول و شدت انرژی ورودی بر پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار تک سلولی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 163-171]

 • پراکندگی دوگانه یک مدل کامل مونت‌‏کارلوی GATE برای نازل پروتون‌درمانی با پراکندگی دوگانه [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 29-36]

 • پراکندگی غیرفعال ارزیابی کمیات دزیمتری در روش‌های پراکندگی غیرفعال و اسکن نقطه‌ای در پروتون درمانی مبتنی بر شبیه‌سازی صورت گرفته با نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 34-42]

 • پرتو گاما کاربرد فن‌آوری هسته‌ای در القای وراثت مادری تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 139-147]

 • پرتونگاری پرتو ایکس بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 86-95]

 • پرتونگاری نوترونی بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 86-95]

 • پردازش تصویر بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 86-95]

 • پروتون درمانی ارزیابی کمیات دزیمتری در روش‌های پراکندگی غیرفعال و اسکن نقطه‌ای در پروتون درمانی مبتنی بر شبیه‌سازی صورت گرفته با نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 34-42]

 • پروتون درمانی مدل‌سازی و اعتبارسنجی باریکه پروتون برای یک سیستم اسکن نقطه‌ای پروتون درمانی با استفاده از نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 10-18]

 • پروتون‌درمانی یک مدل کامل مونت‌‏کارلوی GATE برای نازل پروتون‌درمانی با پراکندگی دوگانه [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 29-36]

 • پروتون‌درمانی رهیافت تحلیلی برای بررسی پراکندگی پروتون‌ها در مرز مواد ناهمگن در پروتون درمانی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 13-23]

 • پسماندگاه تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 106-115]

 • پشت‌نگاری لیزری مقایسه فرایند پشت‌نگاری لیزری در زیرلایه‌های شفاف شیشه و کوارتز [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 37-46]

 • پیش یونش مطالعه تجربی تأثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 167-173]

 • پلاسمای چگال داغ محاسبه پتانسیل مؤثر برهم‌کنش ذرات پلاسمای چگال داغ به روش تابع پاسخ دی‌الکتریک بر پایه پتانسیل هولتن [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 84-90]

 • پلاسمای سرد اتمسفری پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 158-166]

 • پلاسمای غیرایده‌آل محاسبه پتانسیل مؤثر برهم‌کنش ذرات پلاسمای چگال داغ به روش تابع پاسخ دی‌الکتریک بر پایه پتانسیل هولتن [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 84-90]

 • پلاسمون مقایسه فرایند پشت‌نگاری لیزری در زیرلایه‌های شفاف شیشه و کوارتز [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 37-46]

 • پهنای پالس لیزر نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 91-99]

 • پهنای زمانی تپ بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 157-162]

 • پوشش پلیمری جداشونده ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی‌های هسته‌ای اورانیم [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 41-49]

ت

 • تابش رامان رو به عقب بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 84-93]

 • تابع پاسخ دی‌الکتریک محاسبه پتانسیل مؤثر برهم‌کنش ذرات پلاسمای چگال داغ به روش تابع پاسخ دی‌الکتریک بر پایه پتانسیل هولتن [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 84-90]

 • تابع توزیع فرمی دیراک امواج ضربه غبار- یون- صوتی در پلاسمای غبار چهار مؤلفه‌ای در حضور میدان مغناطیسی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 57-66]

 • تحلیل دوشاخگی تأثیر الکترون‌های پرانرژی بر دوشاخگی ترابحرانی امواج الکترواستاتیک فرکانس پایین در پلاسما [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 100-108]

 • تحلیل نوترونی - حرارتی طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 39-47]

 • تخلیه سد دی‌الکتریک پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 158-166]

 • ترازهای انرژی حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 61-70]

 • تراوایی مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 88-95]

 • ترسیب کربن ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 141-148]

 • ترکیب نشان‌دار سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 67-77]

 • ترمیم DNA مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 59-66]

 • ترموهیدرولیک تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 114-124]

 • تیروییدکتومی محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 19-28]

 • تصویربرداری پزشکی مطالعه‌ی مقایسه‌ای روش‌های تحلیلی برای کاهش آرتیفکت فلزی در تصاویر CT [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 1-9]

 • تغییر شکل پاره‌های شکافت محاسبه انرژی تحریکی کل پاره‌های شکافت نوترونی ایزوتوپ‌های پلوتونیوم و بررسی روش محاسبه سیستماتیک آن [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 147-156]

 • تقارن ایزواسپین رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 30-38]

 • تلفیق اطلاعات سنسورها کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 94-102]

 • تلوریم بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 55-64]

 • تنش باقی‌مانده بررسی تحولات تنش باقی‌مانده و تشکیل فاز مخرب هیدرید در مراحل تولید آلیاژ Nb1‌%-Zr [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 65-71]

 • توان پراکندگی رهیافت تحلیلی برای بررسی پراکندگی پروتون‌ها در مرز مواد ناهمگن در پروتون درمانی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 13-23]

 • توریم تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 106-115]

 • توریم- عناصر نادر خاکی تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 132-140]

 • تورم گاز شکافت بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 28-40]

 • توزیع انرژی پاره‌های شکافت محاسبه متوسط انرژی جنبشی کل پاره‌های شکافت ایزوتوپ‌های پلوتونیوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 156-164]

 • تولید پایدار ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 141-148]

ث

 • ثابت واپاشی نوترون آنی شبیه‌سازی آزمایش چشمه نوترون پالسی در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 171-180]

ج

 • جاذب‌های پلیمری بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 96-102]

 • جداسازی جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 109-117]

 • جداساز بخار ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 71-79]

 • جذب بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 149-155]

 • جذب سطحی بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 103-113]

چ

 • چشمه متحرک کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 94-102]

 • چشمه‌های پرتوزا در حال حرکت بررسی و مطالعه آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی برای به‌کارگیری در سیستم‌های کشف مواد پرتوزا [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 125-132]

ح

 • حادثه از دست رفتن برق کامل نیروگاه (SBO) مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 133-146]

 • حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده ارزیابی ایمنی لوپ تست سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 50-58]

 • حادثه ذوب محلی ارزیابی حالت گذار حوادث منجر به ذوب محلی بدون رخداد خاموش‌سازی اضطراری با تلفیق کدهای محاسباتی MCNPx و COBRA/En [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 148-157]

 • حالت پایا بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 28-40]

 • حالت پالسی بررسی و مقایسه مشخصات الکترونیکی سه ساختار منتخب برای آشکارسازی اشعه ایکس مبتنی بر دیود نوری [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 24-33]

 • حداقل اکتیویته قابل تشخیص بررسی و مطالعه آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی برای به‌کارگیری در سیستم‌های کشف مواد پرتوزا [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 125-132]

 • حفاظت در برابر تابش بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 78-83]

 • حوادث شدید تحلیل ترموهیدرولیک و تخمین تولید هیدروژن در حوادث شدید WWER1000 [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 116-125]

خ

 • خاک‌ورزی حفاظتی ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 141-148]

 • خواص حرارتی و مکانیکی بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 96-102]

 • خودفشردگی پالس لیزر تحولات زمانی- فضایی باریکه لیزر گاوسی در یک پلاسما با گونه‌های مختلف یونی در رژیم نسبیتی ضعیف [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 126-135]

 • خودکانونی پالس لیزر تحولات زمانی- فضایی باریکه لیزر گاوسی در یک پلاسما با گونه‌های مختلف یونی در رژیم نسبیتی ضعیف [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 126-135]

د

 • درخت رویداد استاتیکی (ET) مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 133-146]

 • درخت رویداد دینامیکی (DET) مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 133-146]

 • دزسنجی گاما اندازه‌گیری و محاسبه دز پرتو گاما در رآکتور زیربحرانی آب سبک پژوهشکده رآکتور- اصفهان [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 181-187]

 • دزیمتر طراحی، ساخت و تست یک دزیمتر برای سنجش دز یون‌ساز تجمعی با کاربرد فضایی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 1-9]

 • دزیمتری محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 19-28]

 • دزیمتر ژل فریک بررسی پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز (FAX) [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 181-185]

 • دزیمتری فوتون مطالعه پاسخ دزیمتری آشکارساز NaI(Tl) مبتنی بر روش طیف‌نگار- دزیمتری با استفاده از کد MCNPX [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 52-60]

 • دزیمتر گرمالیان محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 19-28]

 • دز یون‌ساز تجمعی طراحی، ساخت و تست یک دزیمتر برای سنجش دز یون‌ساز تجمعی با کاربرد فضایی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 1-9]

 • دیسپروسیم مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 88-95]

 • دگرسانی سدیمی- کلسیمی کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 80-87]

 • دگرسانی منیزیمی کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 80-87]

 • دنباله‌ی تپ بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 157-162]

 • دیود نوری بررسی و مقایسه مشخصات الکترونیکی سه ساختار منتخب برای آشکارسازی اشعه ایکس مبتنی بر دیود نوری [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 24-33]

ر

 • رادیواکتیویته کم داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 165-170]

 • رادیوتراپی بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 78-83]

 • رآکتور 1000VVER- ارزیابی حالت گذار حوادث منجر به ذوب محلی بدون رخداد خاموش‌سازی اضطراری با تلفیق کدهای محاسباتی MCNPx و COBRA/En [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 148-157]

 • رآکتور 446/V1000VVER- مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 133-146]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران ارزیابی ایمنی لوپ تست سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 50-58]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 146-155]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 114-124]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 39-47]

 • رآکتور زیربحرانی آب سبک اندازه‌گیری و محاسبه دز پرتو گاما در رآکتور زیربحرانی آب سبک پژوهشکده رآکتور- اصفهان [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 181-187]

 • رخداد ATWS ارزیابی حالت گذار حوادث منجر به ذوب محلی بدون رخداد خاموش‌سازی اضطراری با تلفیق کدهای محاسباتی MCNPx و COBRA/En [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 148-157]

 • ردیابی ایزوتوپی بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 47-56]

 • رزین‌های آغشته به حلال بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 103-113]

 • رهایش گاز شکافت بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 28-40]

 • روش تحلیلی رهیافت تحلیلی برای بررسی پراکندگی پروتون‌ها در مرز مواد ناهمگن در پروتون درمانی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 13-23]

 • روش سطوح پاسخ بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 149-155]

ز

 • زینان جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 109-117]

 • زنجیره‌ی ایزوتوپی زنون مشاهده‌پذیرهای تجربی گذار فاز شکلی از ارتعاشی به گامای ناپایدار هسته‌های زوج و فرد [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 17-27]

 • زنجیره مخروطی طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 72-83]

 • زون ساختاری ایران مرکزی تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 132-140]

س

 • سامانه دمش نوری مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 48-54]

 • سانتریفیوژ گازی جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 109-117]

 • سانتریفیوژ گازی شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 96-105]

 • سیانکس 272 مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 88-95]

 • سد همجوشی رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 30-38]

 • سریم و لانتانیم بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 103-113]

 • سزیم اصلاح لایه به لایه سطح مزوحفره سیلیکای 15SBA- به وسیله ترکیب پتاسیم مس هگزاسیانوفرات و بررسی رفتار جذب سزیم توسط آن [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 19-29]

 • سناریوی پساخطا تخمین فرکانس حادثه از دست رفتن منبع برق خارج سایت به نیروگاه هسته‌ای ناشی ازحوادث با منشأ در شبکه انتقال [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 76-85]

 • سنگ توپاز طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 39-47]

 • سوخت 2UO بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 28-40]

 • سوخت حلقوی طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 146-155]

 • سوخت حلقوی تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 114-124]

 • سوسوزن پلاستیک بررسی و مطالعه آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی برای به‌کارگیری در سیستم‌های کشف مواد پرتوزا [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 125-132]

ش

 • شبیه‌سازی پایداری گذرا تخمین فرکانس حادثه از دست رفتن منبع برق خارج سایت به نیروگاه هسته‌ای ناشی ازحوادث با منشأ در شبکه انتقال [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 76-85]

 • شبیه‌سازی جریان گاز شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 96-105]

 • شبیه‌سازی ذره‌ای نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 91-99]

 • شبیه‌سازی رآکتور اندازه‌گیری و محاسبه دز پرتو گاما در رآکتور زیربحرانی آب سبک پژوهشکده رآکتور- اصفهان [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 181-187]

 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو بررسی فاکتور افزایش دز حاصل از ماده حاجب نانو-گادولینیوم با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 172-180]

 • شتاب الکترون مطالعه شتاب‌دهی الکترون‌ها در برهم‌کنش دو باریکه نسبیتی لیزر با پلاسمای کم چگال [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 136-145]

 • شتاب‌دهی لیزری پروتون نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 91-99]

 • شتاب‌دهنده خطی طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 67-75]

 • شتاب‌دهنده خطی پزشکی بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 78-83]

 • شیر کنترلی طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 72-83]

 • شکافت نوترونی محاسبه متوسط انرژی جنبشی کل پاره‌های شکافت ایزوتوپ‌های پلوتونیوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 156-164]

 • شکافت نوترونی محاسبه انرژی تحریکی کل پاره‌های شکافت نوترونی ایزوتوپ‌های پلوتونیوم و بررسی روش محاسبه سیستماتیک آن [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 147-156]

 • شکست دو رشته‌ای مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 59-66]

 • شناساگر ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی‌های هسته‌ای اورانیم [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 41-49]

ض

 • ضرایب تبدیل مطالعه پاسخ دزیمتری آشکارساز NaI(Tl) مبتنی بر روش طیف‌نگار- دزیمتری با استفاده از کد MCNPX [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 52-60]

 • ضرایب ویریال محاسبه ضرایب ویریال و فوگاسیته آب سنگین با استفاده معادلات حالت جدید تعمیم یافته [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 43-51]

 • ضریب توزیع تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 106-115]

 • ضریب توزیع بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 149-155]

 • ضریب نفوذ پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 174-183]

 • ضریب هدایت حرارتی پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 174-183]

 • ضریب ویسکوزیته پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 174-183]

ط

 • طراحی طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 72-83]

 • طیف ایرست مطالعه گذارهای الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌های فرد اوزمیوم 189-187-185 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 133-138]

 • طیف جذب بررسی پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز (FAX) [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 181-185]

 • طیف گاما داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 165-170]

ع

 • عبور نوترون بررسی تجربی ویژگی‌های ساختاری، مکانیکی و هسته‌ای کامپوزیت‌های جاذب نوترون حاوی بور [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 1-8]

 • عدم تقارن هسته رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 30-38]

 • عناصر نادر خاکی مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 88-95]

 • عناصر نادر خاکی بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 103-113]

 • عیوب ساختاری بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 86-95]

غ

 • غشای مایع تثبیت‌شده مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 88-95]

ف

 • فاکتور افزایش دز بررسی فاکتور افزایش دز حاصل از ماده حاجب نانو-گادولینیوم با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 172-180]

 • فرونشانی کامپتون داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 165-170]

 • فضای فاز تأثیر الکترون‌های پرانرژی بر دوشاخگی ترابحرانی امواج الکترواستاتیک فرکانس پایین در پلاسما [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 100-108]

 • فن‌آوری هسته‌ای ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 141-148]

 • فوگاسیته محاسبه ضرایب ویریال و فوگاسیته آب سنگین با استفاده معادلات حالت جدید تعمیم یافته [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 43-51]

ک

 • کاربید بور بررسی تجربی ویژگی‌های ساختاری، مکانیکی و هسته‌ای کامپوزیت‌های جاذب نوترون حاوی بور [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 1-8]

 • کامپوزیت بررسی تجربی ویژگی‌های ساختاری، مکانیکی و هسته‌ای کامپوزیت‌های جاذب نوترون حاوی بور [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 1-8]

 • کانسار چاه‌گز کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 80-87]

 • کانه‌زایی توریم کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 80-87]

 • کانولوشن گوسی بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 86-95]

 • کد 5RELAP تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 114-124]

 • کد –DNA4Geant مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 59-66]

 • کد MCNP اندازه‌گیری و محاسبه دز پرتو گاما در رآکتور زیربحرانی آب سبک پژوهشکده رآکتور- اصفهان [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 181-187]

 • کد MCNPX شبیه‌سازی آزمایش چشمه نوترون پالسی در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 171-180]

 • کد MCNPX مطالعه پاسخ دزیمتری آشکارساز NaI(Tl) مبتنی بر روش طیف‌نگار- دزیمتری با استفاده از کد MCNPX [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 52-60]

 • کد MCNPX طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 39-47]

 • کد MCNPX مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 59-66]

 • کد آنالیز ریسک RAVEN مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 133-146]

 • کد شبیه‌سازی ذره‌ای بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 84-93]

 • کدهای MCNPX2.7 و WIMS-CITATION طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 146-155]

 • کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE مطالعه دینامیک افروزش و اشتعال هدف گداخت لختی با لایه کَندگی الماس با استفاده از کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 10-18]

 • کسر جرم بخار ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 71-79]

 • کشش سطحی هسته بررسی اثر دمای هسته بر نیمه‌عمر واپاشی پروتون‌زای هسته‌های تغییر شکل یافته با استفاده از پتانسیل مجاورتی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 9-16]

 • کشف کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 94-102]

 • کلید تریگاترون مطالعه تجربی تأثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 167-173]

 • کلکتورهای خورشیدی بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 96-102]

 • کمپلکس چاپدونی- پشت بادام تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 132-140]

 • کندگی لیزری مقایسه فرایند پشت‌نگاری لیزری در زیرلایه‌های شفاف شیشه و کوارتز [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 37-46]

گ

 • گادولینیوم بررسی فاکتور افزایش دز حاصل از ماده حاجب نانو-گادولینیوم با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 172-180]

 • گازهای ایزوتوپی پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 174-183]

 • گازهای چندجزیی پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 174-183]

 • گازهای گلخانه‌ای بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 47-56]

 • گالیوم-68 سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 67-77]

 • گداخت سطحی طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 113-123]

 • گداخت لیزری مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 48-54]

 • گداخت محصورشدگی لختی مطالعه دینامیک افروزش و اشتعال هدف گداخت لختی با لایه کَندگی الماس با استفاده از کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 10-18]

 • گذار فازی- شکلی حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 61-70]

 • گذار فاز کوانتومی مشاهده‌پذیرهای تجربی گذار فاز شکلی از ارتعاشی به گامای ناپایدار هسته‌های زوج و فرد [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 17-27]

 • گرادیان بالا طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 67-75]

 • گسیل پرتو گاما القایی با ذره اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های O16 و O18 در نمونه بمباران‌شده O218H به روش گسیل پرتو گاما القایی با دوترون [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 124-132]

ل

 • لامپ درخش مطالعه تجربی تأثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 167-173]

 • لایه کَندگی الماس مطالعه دینامیک افروزش و اشتعال هدف گداخت لختی با لایه کَندگی الماس با استفاده از کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 10-18]

 • لیزر با دمش دیود نور گسیل مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 48-54]

 • لیزر گاز کربنیک تپی بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 157-162]

 • لیست‌مد داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 165-170]

 • لوپ تست سوخت ارزیابی ایمنی لوپ تست سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 50-58]

م

 • مارکر 9Afu و 68Afu کاربرد فن‌آوری هسته‌ای در القای وراثت مادری تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 139-147]

 • ماشین سانتریفیوژ طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 72-83]

 • مایع‌یونی‌مغناطیسی سنتز و بررسی کاربرد مایع یونی مغناطیسی تری هگزیل تترا دسیل فسفونیوم تترا کلرو منگنات جهت میکرواستخراج اورانیم با کمک امواج فراصوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 125-131]

 • ماهی خاویاری شیپ کاربرد فن‌آوری هسته‌ای در القای وراثت مادری تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 139-147]

 • ماهواره طراحی، ساخت و تست یک دزیمتر برای سنجش دز یون‌ساز تجمعی با کاربرد فضایی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 1-9]

 • متاستازهای استخوانی سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 67-77]

 • محاسبات نرم تخمین نرخ بیشینه حرارت خطی با استفاده از تکنیک‌های محاسبات نرم: مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 1-12]

 • محیط فعال مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 48-54]

 • محلول‌های آبی استخراج و اندازه‌گیرى مقادیر کم کادمیم در محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی - مایع [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 118-124]

 • میدان سطحی طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 67-75]

 • مدیریت خاک ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 141-148]

 • مد عرضی اینس- گوسی مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 48-54]

 • مدل بوهر- ماتلسون حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 61-70]

 • مدل‌سازی تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 132-140]

 • مدل لایه‌ای تصویر شده مطالعه گذارهای الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌های فرد اوزمیوم 189-187-185 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 133-138]

 • مدل مجاورتی رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 30-38]

 • مدل نقطه برشی محاسبه متوسط انرژی جنبشی کل پاره‌های شکافت ایزوتوپ‌های پلوتونیوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 156-164]

 • مدل نقطه برشی محاسبه انرژی تحریکی کل پاره‌های شکافت نوترونی ایزوتوپ‌های پلوتونیوم و بررسی روش محاسبه سیستماتیک آن [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 147-156]

 • مشتقات زولدرونیک اسید سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 67-77]

 • معادله دیتریسی محاسبه ضرایب ویریال و فوگاسیته آب سنگین با استفاده معادلات حالت جدید تعمیم یافته [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 43-51]

 • معادله ردلیچ- وانگ محاسبه ضرایب ویریال و فوگاسیته آب سنگین با استفاده معادلات حالت جدید تعمیم یافته [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 43-51]

 • معادله زاخاروف- کوزنتسف بورگر امواج ضربه غبار- یون- صوتی در پلاسمای غبار چهار مؤلفه‌ای در حضور میدان مغناطیسی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 57-66]

 • معادله فراندلیخ مطالعه تجربی تأثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 167-173]

 • مکان‌یابی کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 94-102]

 • مکانیسم TNSA نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 91-99]

 • میکرواستخراج سنتز و بررسی کاربرد مایع یونی مغناطیسی تری هگزیل تترا دسیل فسفونیوم تترا کلرو منگنات جهت میکرواستخراج اورانیم با کمک امواج فراصوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 125-131]

 • میکروکانال مقایسه فرایند پشت‌نگاری لیزری در زیرلایه‌های شفاف شیشه و کوارتز [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 37-46]

 • منحنی براگ رهیافت تحلیلی برای بررسی پراکندگی پروتون‌ها در مرز مواد ناهمگن در پروتون درمانی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 13-23]

 • منحنی پاسخ دز بررسی پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز (FAX) [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 181-185]

 • منطقه معدنی بافق کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 80-87]

 • مواد رادیواکتیو خارج از کنترل کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 94-102]

 • مورفولوژی بررسی زنده‌مانی، مورفولوژی و احیای زیستی اورانیم در باکتری بومی 7Shewanella RCRI از کلونی‌های یک روزه و ده روزه [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 156-171]

 • مولد بخار ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 71-79]

 • مونت‌کارلو یک مدل کامل مونت‌‏کارلوی GATE برای نازل پروتون‌درمانی با پراکندگی دوگانه [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 29-36]

 • مونت‌کارلو مدل‌سازی و اعتبارسنجی باریکه پروتون برای یک سیستم اسکن نقطه‌ای پروتون درمانی با استفاده از نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 10-18]

ن

 • نانودرات مغناطیسی حذف اورانیل به کمک میدان مغناطیسی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی هیدروکسی‌‌آپاتیت [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 103-112]

 • نانوذرات بررسی تجربی ویژگی‌های ساختاری، مکانیکی و هسته‌ای کامپوزیت‌های جاذب نوترون حاوی بور [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 1-8]

 • نانو ذرات بررسی فاکتور افزایش دز حاصل از ماده حاجب نانو-گادولینیوم با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 172-180]

 • نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 96-102]

 • نیترات اورانیل ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی‌های هسته‌ای اورانیم [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 41-49]

 • نرخ جریان میان مرحله‌ای کل بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 55-64]

 • نرخ حرارت خطی تخمین نرخ بیشینه حرارت خطی با استفاده از تکنیک‌های محاسبات نرم: مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 1-12]

 • نرخ شکست رادیوفرکانسی طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 67-75]

 • نرم‌افزار Fluent تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 114-124]

 • نرم‌افزار Solidworks طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 39-47]

 • نرم‌افزار سریم طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 113-123]

 • نرم‌افزار کامسول طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 113-123]

 • نیروی باریکه استوکس اثر تغییر طول سلول و شدت انرژی ورودی بر پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار تک سلولی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 163-171]

 • نیروگاه اتمی بوشهر تخمین نرخ بیشینه حرارت خطی با استفاده از تکنیک‌های محاسبات نرم: مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 1-12]

 • نظریه فرمی- ایجز رهیافت تحلیلی برای بررسی پراکندگی پروتون‌ها در مرز مواد ناهمگن در پروتون درمانی [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 13-23]

 • نقطه بحرانی حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، سال 1401، صفحه 61-70]

 • نمک‌زدایی هسته‌ای آنالیز فنی - اقتصادی کوپلینگ سیستم هیبرید نمک‌زدایی MED-TVC و RO و نیروگاه‌های VVER-1000 [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 172-180]

 • نوترون‌های سریع طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 113-123]

و

 • واپاشی پروتون‌زا بررسی اثر دمای هسته بر نیمه‌عمر واپاشی پروتون‌زای هسته‌های تغییر شکل یافته با استفاده از پتانسیل مجاورتی [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 9-16]

 • واکنش هسته‌ای اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های O16 و O18 در نمونه بمباران‌شده O218H به روش گسیل پرتو گاما القایی با دوترون [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 124-132]

ه

 • هیدرید بررسی تحولات تنش باقی‌مانده و تشکیل فاز مخرب هیدرید در مراحل تولید آلیاژ Nb1‌%-Zr [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 65-71]

 • هیدروکسی آپاتیت حذف اورانیل به کمک میدان مغناطیسی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی هیدروکسی‌‌آپاتیت [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 103-112]

 • هدف خنک‌شونده طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 113-123]

 • هگزاسیانوفرات اصلاح لایه به لایه سطح مزوحفره سیلیکای 15SBA- به وسیله ترکیب پتاسیم مس هگزاسیانوفرات و بررسی رفتار جذب سزیم توسط آن [دوره 43، شماره 3، سال 1401، صفحه 19-29]

 • هگزافلوراید اورانیم شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 96-105]

ی

 • ید 131 پرتوزا محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 19-28]

 • یددرمانی محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، سال 1401، صفحه 19-28]

 • یونیزاسیون میدانی نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، سال 1401، صفحه 91-99]

login